Modlitba na den:

32 Neděle – Ráno

Svatý, svatý, svatý, Hospodin, Pán Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech. Požehnaný, který přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.

Pane, toužím po tom, abys požehnal tomuto dni odpočinku a osvěžení. Dej, ať se dnes smím radovat z bohoslužeb a nacházet radost z tvého slova a ve zpěvu písní oslavujících tvé svaté jméno. Nedej, abych se dnes osvěžil jen tělesně a ne na duchu. Dej, ať se umím správně zamýšlet nad svým životem a soustřeďovat své rozptýlené myšlení. Dej, ať umím poodstoupit z rušného spěchu všedních dnů a zamyslet se nad jeho smyslem i koncem. Dej, ať je Ježíš Kristus dnes společníkem mých myšlenek tak, že jeho svaté slovo i živý příklad najdou přijetí v mém životě. Dej, ať je on ve mně a já v něm tak, jako jsi ty v něm a skrze něho můžeš být ve mně. Dej, ať v tobě naleznu odpočinutí.

Ty, který jsi pramenem a základem vší pravdy, světlo světel, který jsi otevřel lidskou mysl, aby dovedla rozeznávat mezi tím, co je dobré a co je zlé, veď mne, prosím, dnes ve chvílích mé četby. Dej mi tu milost, abych si dovedl vybrat pravé knihy a četl je pravým způsobem. Dej mi moudrost zdržet se i vytrvat. Dej, ať bible má své přední místo v mé dnešní četbě a dej, abych byl při jejím čtení vnímavý ke každému podnětu tvého svatého Ducha v mé duši.

Prosím tě dnes, Bože, za všechny lidi, kteří se v tento den obracejí k tobě. Prosím tě za muže a ženy, za mládež i za děti, kdekoliv se scházejí ke chvále a velebení tvého jména. Ať je jakýkoliv způsob jejich bohoslužeb, přijmi milostivě jejich pokorné modlitby a chvály a veď je k životu věčnému skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

32 Neděle – Večer

Svatý Duchu Boží, který jsi milostivým a ochotným hostem v každém srdci dosti pokorném, aby tě přijalo, buď nyní přítomen v srdci mém a veď mou modlitbu.

Děkuji ti, laskavý Otče, za všechny darované příležitosti a privilegia tohoto dne:

za klid a pokoj ode všech obvyklých prací;
za tvoje pozvání zasvětit tento den tobě;
za chrám, za modlitebnu, za společné bohoslužby;
za tvoji vzácnou svátost, v níž zvěstujeme smrt Páně a okoušíme jeho živou přítomnost, kdykoliv se sejdeme, abychom ji jedli a pili;
za všechny tvé symboly, skrze něž tvá Boží skutečnost promlouvala k mému srdci;
za knihy, které jsem četl a za hudbu, která mě potěšovala;
za den setkání s přáteli;
za nedělní klid křesťanských domovů;
za vnitřní pokoj, který vládl mému srdci.

Dej mi, nebeský Otče, aby duchovní občerstvení, z něhož jsem se směl těšit, nebylo zapomenuto zítra, až se zase pustím do víru obyčejného dne. Dej, ať se vracím k prameni vnitřní síly. Dej, ať se vracím k očišťujícímu větru, který by províval všechnu mou zábavu a práci. Dej, ať se vracím ke světlu, které by osvěcovalo všechny mé cesty. Dej mi proto, Pane, abych dovedl svou vůli během vyčerpávajícího shonu práce tak ukáznit, abych čestně a věrně usiloval o takové věci, za něž jsem se modlil ve chvíli pokoje.

Dříve než ulehnu, poroučím své milé tvé věrné péči, skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.