Modlitba na den:

24. den – Ráno

Nebeský Otče, který jsi mi dal noc k odpočívání a den k práci a službě, dej, aby osvěžující spánek noci, která nyní skončila, přinesl užitek k tvé větší slávě v životě během dne, který je přede mnou. Dej, ať mne nezmáhá lenivost, ale raději dej vyjít k pilné práci a ochotné poslušnosti.

Nauč mne, Bože, využívat všech okolností života tak, aby ve mně přinesly ovoce tvé svatosti a ne ovoce hříchu.

Dej, ať užiji zklamání jako příležitost k trpělivosti;
dej, ať užiji úspěchu jako příležitosti k vděčnosti;
Dej, ať užiji nebezpečí jako příležitosti k odvaze;
Dej, ať užiji výčitek jako příležitosti k shovívavosti;
Dej, ať užiji chvály jako příležitosti k pokoře;
Dej, ať užiji radosti jako příležitosti k střídmosti;
Dej, ať užiji bolesti jako příležitosti k snášení nesnází.

Pane Ježíši Kriste, který jsi pro budoucí radost snesl kříž pohrdaje hanou a který nyní sedíš po pravici Boha Otce, dej, ať se umím zamyslet nad tím, jaký jsi snesl odpor hříšníků proti sobě, a dej, abych ani já se nedal ovládat mrzutostí, či abych neklesl na mysli. Dej, ať mne všechna námaha učiní jednoho dne cele tvým a ať vím, že konec všech strastí je blízko tvého trůnu.

Svatý Bože, vzpomínám před tebou na všechny své přátele a na členy naší rodiny a prosím tě, abys je ve své svaté lásce zachraňoval před hříchem a spravoval jejich skutky tak, aby byly v souladu s tvou vůlí. Amen.

24. den – Večer

Nechť je ti, nebeský Otče, vzdána všechna chvála a čest, že jsi na každý den bohatě vyplňoval můj život mnohým požehnáním.

Dal jsi mi domov a příbuzné k lásce, přátele k potěšení;
dal jsi mi místo k přebývání a dílo ke konání;
dal jsi mi svět k životu, modré nebe nade mnou a čistý vzduch k dýchání;
dal jsi mi zdravá cvičení a prosté radosti;
dal jsi mi dějiny lidí, abych se z nich učil a vzory moudrých lidí, abych je následoval;
dal jsi mi dobré knihy ke čtení a mnoho umění k potěšování;
dal jsi mi mnoho k poznávání i samu schopnost poznávat;
dal jsi mi vznešené myšlenky, které mi někdy přicházejí na mysl a o nichž nevím, odkud jsou;
dal jsi mi mnoho šťastných dnů a ve dnech těžkých vnitřní klid;
dal jsi mi pokoj, který převyšuje všechno pochopení a který přichází od tebe;
dal jsi mi víru, která hledí za pomíjející obzor a naději ve věčný život.

Děkuji ti, Bože, že jsi vždycky člověku dával své požehnání a že jsi pro nás v Ježíši Kristu učinil ty největší věci.

Učinil jsi nám domov krásnějším a přátele dražšími;
obrátil jsi smutek v radost a utrpení ve štěstí;
smrt jsi připravil o její osten a peklo o jeho vítězství;
obnovil jsi dějiny;
pokoj jsi učinil pokojnějším a radost radostnější;
víře a naději jsi dal více jistoty. Amen.