Modlitba na den:

6. den – Ráno

Věčný Bože, který jsi dokázal svoji lásku k lidem tím, že jsi nám poslal Ježíše Krista, našeho Pána a osvítil jsi náš lidský život září jeho přítomnosti, vzdávám ti dík za tento největší tvůj dar.

Děkuji ti, Bože,
za dny svého Pána na této zemi;
za památku činů jeho lásky;
za slova, která řekl, aby mě vedl a pomáhal mi;
za jeho poslušnost až k smrti;
za jeho vítězství nad smrtí;
za přítomnost jeho Ducha v této chvíli.

Dej, ať vzpomínka jeho blahoslaveného života, který byl kdysi prožíván na této zemi, pod tímto všedním nebem, zůstává se mnou ve všech úkolech a povinnostech tohoto dne.

Dej, ať jsem pamětliv
na jeho horlivou touhu, aby sloužil a ne, aby bylo jemu slouženo;
na jeho soucit se všemi, kdo trpí;
na jeho statečnost tváří v tvář utrpení všeho druhu;
na mírnost jeho chování, že nezlořečil, když mu bylo zlořečeno;
na vytrvalost s jakou plnil úkol, který mu byl svěřen;
na jeho prostotu;
na jeho sebekázeň;
na vznešený klid jeho ducha;
na jeho naprosté spoléhání na tebe, jeho nebeského Otce;
a dej mi tu milost, abych tu ve všem kráčel v jeho stopách.

Všemohoucí Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista, tobě poroučím všechny své cesty. Tvé ochraně poroučím svou duši. Život svůj zaslibuji tvé službě. Dej, ať je mi tento den dnem poslušnosti a lásky, dnem štěstí a dnem pokoje. Dej, aby mé cesty odpovídaly evangeliu Kristovu. Amen.

6. den – Večer

Ty, jenž jsi jedinou příčinou všeho dobrého a krásného a pravdivého, k tobě pozdvihuji svoji duši.

Bože, dej ať tvůj Duch vejde do mého srdce. Dej, aby teď, kdy se modlím tuto modlitbu, nebylo v mém srdci jediné místečko, které by před tebou bylo zavřeno.

Dej mi, Bože, sílu následovat, co je dobré. Dej, aby teď, když se modlím tuto modlitbu, nezůstala v mém srdci jediná tajná, zlá myšlenka, která by čekala na příležitost svého provedení.

Požehnej, Bože, všemu mému usilování a dej mu zdar. Dej, aby teď, když se modlím touto modlitbou, ve mně nebyla touha uskutečnit něco, zač bych se nemohl odvážit prosit o tvé požehnání.

Dej mi, Bože, žít čistý život. Dej mi také, když se modlím touto modlitbou, abych neříkal tajně sám k sobě, ale ještě ne teď a ne přespříliš.

Požehnej, Bože, každému členu našeho domova. Dej, abych teď, když se modlím touto modlitbou, nechoval ve svém srdci nezdravý pocit závisti nebo hořkosti proti komukoliv z nich.

Žehnej, Bože, mým nepřátelům a těm, kteří mi křivdili. Dej, aby teď, když se modlím touto modlitbou, nezůstala ve mně skrytá touha pomstít se jim, sotva se naskytne příležitost.

Dej, Bože, ať přijde tvé království na tuto zemi. Dej, aby když se modlím touto modlitbou, nezůstala ve mně touha zasvětit své nejlepší hodiny a léta službě menším cílům.

Svatý Duchu Boží, dej až teď skončím toto zamyšlení, ať se nevracím ke zlým myšlenkám a světským cestám, ale dej mi takovou mysl, jaká byla v Kristu Ježíši. Amen.