Modlitba na den:

4. den – Ráno

Všemohoucí věčný Bože,
moje oči tě nevidí
moje myšlení tě nechápe,
tvé myšlení je nad moje pomyšlení,
tvé cesty jsou pro mne nevyzpytatelné.

Přesto jsi vdechl svého Ducha do ducha mého,
přesto jsi způsobil, abych tě svou myslí hledal,
přesto jsi naklonil mé srdce, aby tě milovalo,
přesto jsi mě učinil nepokojným, dokud nenaleznu pokoj v tobě,
přesto jsi do mne vložil hlad a žízeň, která mne činí nespokojeným se všemi radostmi světa.

Otče, chválím a velebím tvé jméno, že jsi takto položil svoji pečeť na můj nejvlastnější život, nenechávaje mě mému ubohému a hýčkanému já a nedávaje mě na pospas jen živočišným vášním a žádostem, nýbrž volaje mě k tomu, abych se stal dědicem tvého věčného království. Žehnám ti za to, že tlučeš na dveře mého srdce a upozorňuješ mě na tvou čekající blízkost. Žehnám ti za ruku, kterou jsi položil na můj život a za pevnou jistotu, že ať jakkoli klopýtám a umdlévám, tvé věčné ruce mě podpírají.

Ty, který jediný víš, co je přede mnou tohoto dne, dej, ať v každou hodinu zůstávám tobě blízko. Dej, ať jsem ve světě, ale ne ze světa. Dej, ať světa užívám, aniž bych jej zneužíval. Získám-li něco, dej, ať jsem jako kdybych to neměl. Nemám-li nic, dej mi, ať jsem jako kdybych všemi věcmi vládl. Dej, ať se dnes nedávám do ničeho, co není v souladu s tvoji vůlí pro můj život, dej, ať neustoupím od žádné oběti, kterou by tvá vůle vyžadovala. Podněcuj, řiď a drž na uzdě každé hnutí mé mysli, pro Ježíše Krista, mého Pána. Amen.

4. den – Večer

Ty, pro něhož jsou všechna lidská srdce bez záhad a bez tajemství, zabraň, kdybych se snad pokoušel před tebou skrývat cokoli, co jsem dnes dělal, myslel, či o čem jsem snil. Tobě musím otevřeně přiznat i to, co bych chtěl, aby bylo trvale skryto před očima ostatních lidí. To, před čím mě nezadržel žádný pravý stud, abych to vykonal, to nechť nezadrží žádný nepravý stud, abych to nevyznal.

Ty, jehož milosrdenství je nade všechny skutky jeho, tebe pokorně a úpěnlivě prosím za odpuštění hříchů, kterých jsem se dnes dopustil.

Odpusť mi
každou oslabující a znečišťující myšlenku, které jsem dovolil, aby se usadila v mém srdci;
každé slovo, které jsem řekl v ukvapenosti nebo vášni;
každé selhání v sebekázni;
každou překážku, kterou mé činy či příklad položily druhým do cesty;
každou propasenou a zmařenou příležitost;
každé zaváhání mých nohou a všechnu odkládavost mé vůle.

Tvému laskavému opatrování poroučím, Otče svatý, všechny ty, kteří jsou mně drazí. Požehnej všem, mezi něž jsi mě poslal žít a dej jim vědomí tvé skutečnosti a moci. Buď s těmi, kteří jsou této noci v nebezpečí a v pohromách. Buď blízko raněných srdcí, postižených domovů, buď u lůžek nemocných dávaje jim požehnání svého pokoje. Amen.