Modlitba na den:

16. den – Ráno

„Má duše po tobě v noci touží, můj duch ve mně za úsvitu tebe hledá. Když vykonáváš své soudy na zemi, obyvatelé světa se učí spravedlnosti“ (Iz 26,9).

Dej mi dnes, Bože, silný a živý smysl pro to, že jsi po mém boku. Uprostřed zástupů i v samotě, v zaměstnání i odpočinku, vstávaje nebo léhaje, dej ať vím o tvé stálé přítomnosti. Pro tvoji milost, Bože, nechci jít nikam, kam bys ty nemohl přijít, ani se oddávat přátelství, které by mne zbavovalo přátelství tvého. Pro tvoji milost nechci, aby do mého srdce vešla myšlenka, která by bránila obecenství s tebou, a aby z mých rtů splynulo slovo, které by nebylo milé tvému uchu. Tak budu pevný v odvaze a srdce mé bude pokojné. Půjde se mi bezpečněji po stezkách života, uvědomím-li si, že i kdybych já klopýtl, ty nikdy nepadneš.

Ty naděje národů, v poznání tvé lásky a moci je spasení všech lidí této země; dej, ať se rychle přiblíží den, kdy tě všichni lidé vyznají Pánem nade vším. Dej, ať se brzy přiblíží den, kdy se všechna lidská společnost stane královstvím Kristovým. Dej, ať se brzy přiblíží den, kdy tvoje blízkost a známost tvé vůle nebude jen v srdcích několika moudrých a statečných lidí, ale rozšíří se i na soudy a do poradních síní, do dílen a tržišť, do měst i do polí. A dej mi tu milost, abych už dnes začal s tím, co je v mé moci skrze Ježíše Krista. Amen.

16. den – Večer

Ty, jehož láska k slabým a obtíženým byla dokonale zjevena v životě a smrti našeho Pána Ježíše Krista, dej mi schopnost přemýšlet nyní o jeho utrpení a mít s ním obecenství v jeho trápení a poznávat tajemství jeho síly a pokoje.

Vzpomínám na zahradu getsemanskou;
vzpomínám na zradu Jidášovu;
vzpomínám na zapření Petrovo;
vzpomínám na to, jak všichni opustivše jej utekli;
vzpomínám na jeho zbičování;
vzpomínám na korunu z trní;
vzpomínám, jak po něm plivali;
vzpomínám, jak ho tloukli třtinou po hlavě;
vzpomínám, jak mu probodli ruce a nohy;
vzpomínám na jeho smrtelná muka na kříži;
vzpomínám na jeho žízeň;
vzpomínám na jeho zvolání: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?“

Nemůžeme poznat, nemůžeme pochopit a poznat, jaké bolesti snášel, ale věříme, že tam visel a trpěl pro nás.

Dej mi, nejmilostivější Bože, abych i já byl zahrnut do veliké společnosti těch, kdo našli život a spasení skrze Kristův kříž. Dej, aby Kristova moc, která dávala obnovu tolika generacím, obnovila i mne. Dej, ať u něho najdu odpuštění hříchů. Dej, ať se u jeho kříže naučím s Kristem sdílet utrpení světa. Amen.