Modlitba na den:

17. den – Ráno

Všemohoucí Bože, přítomný ve světě kolem mne i v neviditelném světě nade mnou, dej, ať si po celý dnešní den uvědomuji tvou lásku.

Zabraň mi dívat se na dílo tvých rukou bez pomyšlení na tebe, velikého tvůrce, stvořitele všeho. Dej, ať mi nebesa zvěstují tvou slávu a pahrbky tvou vznešenost. Dej, ať mi každý prchavý půvab vypráví o půvabu, který nepomíjí. Dej, ať krása země odkazuje ke kráse jejího Pána a mého Spasitele Ježíše Krista.

Smiluj se nade mnou a dej mi rozeznat vliv tvého Ducha na můj život. Dej, ať pozorně naslouchám všemu, co je tvou řečí ke mně. Dej, ať mě hluk světa neodvádí od tvého hlasu. Dej, ať si nezakrývám pravý smysl tvých přikázání a ať poslouchám ve všem tvou vůli skrze milost Ježíše Krista, mého Pána.

Bože, který jsi nade mnou a který přebýváš ve světle nepřistupitelném, uč mne, prosím, rozeznat, že i ty nejvznešenější myšlenky jsou jen vzdáleným ohlasem tvé slávy. Nauč mne znát, že přes to, že tvé dílo lze spatřit v přírodě, ty sám zůstáváš nade vším, co v ní lze nalézt. Dej, ať vím, že nejsi k nalezení ani v mém srdci a že je vysoce převyšuješ. Dej, ať se má mysl raduje v rozeznávání tvé tajemné velikosti. Dej, ať nacházím útočiště v pomyšlení, že jsi naprosto mimo mne, mimo dosah mé představivosti, mimo pochopení mé mysli, že soudy tvé jsou nevyzpytatelné a cesty tvé nezbadatelné.

Bože, posvěť se jméno tvé. Amen.

17. den – Večer

Žehnám ti, Bože, za tvoji nezměrnou lásku, která způsobila, že já slabý a bloudící smrtelník, mám přístup k tobě, který řídíš pohyb hvězd.

S hořkostí a opravdovou lítostí srdce před tebou vyznávám hrubé a sobecké myšlení, které tak často vchází do mého vědomí a ovlivňuje mé činy.

Vyznávám, Bože,
že často své mysli dovoluji bloudit nečistými a nedovolenými cestami;
že často klamu sama sebe při odhadu toho, co je mou samozřejmou povinností;
že často tím, že skrývám své pravé pohnutky, dělám se lepším než jsem;
že moje slušnost bývá často jen projevem taktického chování;
že moje příchylnost k přátelům je často jen jemnější formou sebelásky;
že můj ohled k nepříteli není mnohdy ničím jiným než zbabělostí;
že činím mnohokrát dobré věci jen proto, aby byly viděny od lidí a vyhýbám se zlým jen proto, že se bojím, aby se na ně nepřišlo.

Svatý Bože, dej, ať oheň tvé lásky vejde do mého srdce a spálí všechnu sněť ubohosti a pokrytectví. Dej mi srdce podobné dítěti.

Dej mi tu milost, abych se nyní modlil čistým a upřímným srdcem za všechny, s nimiž jsem měl co činit během dnešního dne. Dej, ať pamatuji na své přátele s láskou a na své nepřátele s odpuštěním. Svěřuji je všechny tvé ochraně tak, jako do ní odevzdávám sebe sama. Smiluj se nad námi pro Ježíše Krista. Amen.