Modlitba na den:

10. den – Ráno

„Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi. Proto tě vyhlížím ve svatyni, chci spatřit tvoji sílu a slávu; tvé milosrdenství je lepší než život, mé rty tě chválí zpěvem“ (Ž 63,2–4).

„Chválím tě sedmkrát za den za tvé spravedlivé soudy. Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj Zákon, o nic neklopýtnou“ (Ž 119,164 n).

„Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova“ (Ž 119,9).

„Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh má spása, každodenně skládám svou naději v tebe“ (Ž 25,4n).

„Hospodine, postav stráž k mým ústům, přede dveře mých rtů hlídku, nedej, aby se mé srdce přiklonilo ke zlu, ať se nedopustím svévolnosti“ (Ž 141,3n).

„Upevni mé kroky tím, cos řekl, dej, ať žádná ničemnost mě neovládne“ (Ž 119,133).

„Hospodine, kdo smí pobývat v tvém stanu, kdo smí bydlet na tvé svaté hoře? Ten, kdo žije bezúhonně, ten, kdo jedná spravedlivě, ten, kdo ze srdce zastává pravdu, nemá pomlouvačný jazyk, druhému nedělá nic zlého, na svého druha nekydá hanu, pohrdá tím, kdo je hoden zavržení, váží si těch, kdo se bojí Hospodina, nemění, co odpřisáhl, byť i ke své škodě, nepůjčuje na lichvářský úrok, nedá se podplatit proti nevinnému. Ten, kdo takto jedná, nikdy se nezhroutí“ (Ž 15).

„Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj“ (Ž 19,15). Amen.

10. den – Večer

Všemohoucí, požehnaný Bože, děkuji ti za lásku, s níž jsi mě provázel všemi dny mého života. Děkuji ti, že mě vyučuješ své pravdě a že podpíráš mou vůli svou milostí. Děkuji ti za každou známku toho, že mě vede tvůj Duch a také za všechny malé události, které zprvu vypadaly jako pouhá náhoda, ale které se později ukázaly být tvým milostivým plánem. Dej,ať neodmítám tvé vedení, ať nezhasínám světlo, které jsi ve mně rozsvítil. Dej, ať den ze dne rostu v milosti a ve známosti Ježíše Krista, svého Pána a Mistra.

Ale nechci teď myslet jen na sebe a modlit se jen za sebe. Chci před tebou pamatovat na všechny lidské bratry a sestry, kteří potřebují tvou pomoc.

Dnes večer myslím zvláště
na ty, kdo jsou vystaveni velikým pokušením;
na ty, kdo mají vykonat úkoly, které jsou nad jejich síly;
na ty, kdo mají učinit dalekosáhlá rozhodnutí;
na ty, kdo jsou v dluzích nebo chudobě;
na ty, kdo trpí za přečiny, z nichž se už dávno káli;
na ty, kdo pro vliv nespravedlivého okolí nikdy neměli možnost slušně žít;
na ty, kterým umřel někdo z jejich nejbližších;
na ty, kdo slouží jako poslové tvého království ve všech končinách země;
na ty, kdo na osamělých a vysunutých místech zvedají vysoko pochodeň pravdy.

Bože, Otče všech lidí, učiň ze mne nástroj, který by sloužil tvé lásce a milosrdenství mezi všemi, s nimiž sdílím svůj život. Amen.