Modlitba na den:

28. den – Ráno

Dej mi, Bože, abych nyní vyšel k dílu nového dne obklopen tvou láskou, stále oddán tvé službě a stále chodě ne ve své, nýbrž ve tvé síle.

Dej, ať jsem dnes křesťanem nejen ve slovech, ale i v skutcích;
dej, ať jdu statečně ve stopách svého Mistra, ať mne vede kamkoliv;
dej, ať jsem na sebe přísný a tvrdý;
dej, ať nepropadnu stýskání a sebelítosti;
dej, ať je mé myšlení smělé, má řeč přímá a otevřená, mé činy odvážné a rozhodné.

Modlím se nejen za sebe, ale za všechny členy rodiny, k níž patřím, za všechny své přátele a druhy. Prosím tě, abys je laskavě choval ve své péči.

Prosím tě také
za všechny, kdo dnes mají učinit závažná rozhodnutí;
za všechny, kdo dnes budou řešit otázky, které se dotknou všech lidí a národů;
za všechny, kdo vytvářejí veřejné mínění;
za všechny, kdo píší do novin a kdo hovoří ve sdělovacích prostředcích;
za všechny, kdo nesou pochodeň pravdy ve světě nevědomosti, klamu, lži a hříchu;
za všechny, jejichž ruce jsou unaveny příliš těžkou prací a za ty, jejichž ruce by rády pracovaly, ale práci nenacházejí.

Ježíši Kriste, můj Pane, který ses pro mne a mé bratry a sestry zřekl všeho světského pohodlí a požitku, nedej, abych ještě kdy žil jen sobě samému. Amen.

28. den – Večer

Nejmilostivější Pane, jak jen mohu před tebou sepnout své provinilé ruce? Jak se jen k tobě mohu modlit ústy, která mluvila slova falešná a hrubá?

Vyznávám před tebou, Bože,
že mám srdce pokažené mstou;
že mám nezkrocený jazyk;
že mám nevrlou povahu;
že jsem neochotný nést břemena druhých;
že jsem náchylný nakládat svá břemena na jiné;
že po velkých prohlášeních u mne následují jen malé skutky;
že má krásná slova zakrývají nehezké myšlenky;
že má přátelská tvář zakrývá mé studené srdce;
že jsem zanedbal mnoho příležitostí a nerozvíjel schopnosti, které jsi mi dal;
že jsem neocenil mnoho lásky a krásy a že jsem neuznal mnohé požehnání, kterého se mi dostalo;
To vše před tebou vyznávám, Bože.

Děkuji ti, nebeský Otče, že přesto, že jsi svatý a nade všecko vyvýšený, dovoloval jsi po celé věky, aby tě dosáhly modlitby bloudících smrtelníků, takových, jako jsem já. Chválím tvé jméno za to, že jsi otevřel v evangeliu Ježíše Krista novou životní cestu do tvé přítomnosti, cestu, která dává tvou milost těm, kteří se ničeho dovolávat nemohou. Dej, ať najdu pokoj srdce tím, že najdu své útočiště v tobě. Dej, ať je zoufalství nad mými hříchy vystřídáno radostí z tvé vzácné dobroty. Dej, ať má skleslá mysl ustoupí nové horlivosti a duchu obětavé služby. Dovol mi tedy dnes ulehnout bez trápení nad sebou a svými záležitostmi, bez úvah o vlastních obavách či nadějích i bez starosti o svůj hřích před tvou tváří. Dej však, ať myslím na jiné kdo potřebují tvé pomoci a na to, co bych pro ně mohl učinit na vinici tvého světa. Amen.