Modlitba na den:

15. den – Ráno

Bože, který jsi od věků na věky a který nejsi v jedné chvíli jen na jediném místě, neboť všechny časy a všechna místa jsou v tobě, pokouším se nyní jako tvé dítě pochopit úděl svého života. Stojím tu slabý a smrtelný uprostřed nesmírných prostor přírodních. Ale buď požehnán ty, Pane můj, že jsi mě stvořil k podobenství svému a že jsi do mne vdechl duch mého života. Do tohoto ubohého těla jsi vložil ducha podobného Duchu tvému; do tohoto porušitelného jsi vložil neporušitelné a do smrtelného nesmrtelné. Mohu tak z tohoto omezeného místa v této krátké chvíli zvedat svoji mysl nad všechen čas a prostor k tobě nestvořenému, dokud světlo tvého obličeje neosvítí všechen můj život.

Dej, ať vím, že jsem i ve svém smrtelném těle na cestě k životu věčnému;
dej, ať vím, že lpět na časnosti je málo;
dej, ať pamatuji, že tu nemám místa zůstávajícího, ale že je to jen čas krátkého pobytu, zkoušky a cvičení;
dej, ať užívám tohoto světa, aniž bych jej zneužíval;
dej mi, abych byl ve světě a nebyl přitom ze světa;
dej mi, ať nemaje nic, přece všemi věcmi vládnu;
dej mi rozumět, že časnost je marná a věčnost slavná;
dej, ať nezaměřuji život na sebe, ale na tebe.

Všemohoucí Bože, který jsi vzkřísil z mrtvých našeho Pána Ježíše Krista a posadil jsi jej po své pravici ve věčné slávě, děkuji ti za naději nesmrtelnosti, kterou jsi po mnohé věky rozradostňoval a osvěcoval život svých svatých a kterou jsi tak slavně zpečetil skrze téhož Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

15. den – Večer

Bože milosrdenství, který se o mne staráš tak, jako bys neměl nikoho jiného na starosti a který se při tom staráš o všechny stejně jako o mne, tobě poroučím všechny své potřeby i potřeby celého lidského světa, k němuž patřím.

Buď na mne pamětliv ve svém milosrdenství, Bože, a chovej mne ve své milosti. Odpusť mi, že jsem dnes tak skoupě užíval hřiven, které jsi mi svěřil. Doplň chudobu mé služby plností svých vlastních božských zdrojů. A při tom mi dej, abych se stával čím dále tím věrnějším a poslušnějším tvým služebníkem. Nechť Kristus panuje vždy více v mém srdci a očišťuje mé činy.

Buď ve svém milosrdenství pamětliv všech synů a dcer lidských. Dej, ať je celá země naplněna tvou chválou a známostí tvého svatého jména. Dej, ať je celé lidstvo poznamenáno vědomím tvé veliké slávy. Dej, ať se tě bojí národy. Nechť tvá sláva panuje nade všemi soudy i úřady tohoto světa. Nechť je tvůj zákon ctěn v každém domě. Vykup, Bože, život celého světa a proměň jej do základů mocí Kristovou.

Ty jsi se tak snížil, že užíváš našeho ubohého lidského úsilí k dosažení svých požehnaných cílů. Modlím se za všechny, kdo svůj život zasvětili evangelizaci světa. Modlím se za všechny misionáře v cizích zemích. Modlím se za všechny, kdo pracují a zasazují se o pokoj a dorozumění mezi národy; za všechny, kdo usilují o zboření hradeb mezi židy a pohany, mezi svobodnými a nesvobodnými, snažící se, aby byli všichni jedno v Kristu Ježíši. Povzbuď je radostí své přítomnosti a rozněcuj ve mně naléhavou touhu podpírat a ve známost uvádět jejich práci, pokud to bude v mých silách, skrze Ježíše Krista. Amen.