Modlitba na den:

18. den – Ráno

Ty, jehož přítomnost je skryta ve světle nepřistupitelném, který dáváš život člověku a který jsi se stal tělem v Ježíši Kristu, našem Pánu, děkuji ti, že jsi mi dal příklad a výzvu, abych šel v jeho stopách.

Ježíš Kristus řekl: „Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou“ (Mt 6,19n).
Bože, nakloň mé srdce, aby se dalo touto cestou.

Ježíš Kristus řekl: „Hledejte především nebeské království a jeho spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno“ (Mt 6,33).
Bože, nakloň mé srdce, aby se dalo touto cestou.

Ježíš Kristus řekl: „Čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět“ (L 6,35).
Bože, nakloň mé srdce, aby se dalo touto cestou.

Ježíš Kristus řekl: „Milujte své nepřátele“ (L 6,27).
Bože, nakloň mé srdce, aby se dalo touto cestou.

Ježíš Kristus řekl: „Neboj se, jen věř!“ (Mk 5,36).
Bože, dej mi tu milost, abych se dal touto cestou.

Ježíš Kristus řekl: „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.“ (Mt 18,3)
Bože, nakloň mé srdce, aby se dalo touto cestou.

Ježíš Kristus řekl: „Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno“ (Mt 7,7).
Bože, nakloň mé srdce, aby se dalo touto cestou.

Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Nebo tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen.

18. den – Večer

Nebeský Otče, jehož milosrdenství je dáno těm, kdo se k tobě obracejí v pokoře a lítosti srdce, slyš nyní jednoho z pokorných prosebníků, kteří potřebují tvou pomoc. Vstoupil jsem dnes ráno plný rozhodnosti do nového dne a teď tu jsem zahanbený a obtížený vzpomínkami na věci, které jsem nevykonal, ačkoli měly být vykonány a na věci, které jsem dělal ačkoliv jsem je dělat neměl. Pane, obnov mne svou mocí a uzdrav mne v mé nemoci tak, abych se směl těšit na spasení, které jsi mi nabídl v Ježíši Kristu, mém Pánu.

Smiluj se nade mnou, Bože, a nezatrať mne
pro mé lstivé srdce a pokřivené myšlení;
pro má špičatá záměrně pronesená slova;
pro mé neuvážené a ukvapené řeči;
pro mé závistivé a slídivé oči;
pro mé uši, které si libují v naslouchání nepravostí a ne pravdy;
pro mé hrabivé ruce;
pro mé bloudící a zahálčivé nohy;
pro mé povýšené pohledy.
Smiluj se nade mnou, Bože, a odpusť mi.

Řekneme-li, že hříchu nemáme, sami sebe svedeme a pravdy v nás není.

Všemohoucí Bože, Duchu čistoty a milosti, nemám právo na tvoje odpuštění, prosím tě však proto, že spoléhám na tvoji nekonečnou lásku.

Nemohu se dovolávat žádných svých zásluh;
nemohu prokázat žádnou polehčující okolnost;
nemohu se vymluvit na křehkost své povahy;
nemohu svést nic na pokušení, která na mne dolehla;
nemohu se odvolat na přemlouvání těch, kteří mne svedli;
mohu jen prosit, aby ses nade mnou smiloval pro Ježíše Krista, tvého Syna a mého Pána. Amen.