Modlitba na den:

20. den – Ráno

Všemohoucí Bože, který jsi ve své nekonečné moudrosti zařídil, že mám žít svůj život v hranicích tohoto času a dnešních okolností, dej, ať svůj život žiji se statečným a věrným srdcem. Zalíbilo se ti skrýt mi dokonalou známost všech věcí, ale dal jsi mi dar víry, kterou mohu uchvacovat věci neviditelné. Dal jsi mi příliš malou moc, než abych mohl formovat věci podle svého přání, ale dal jsi mi možnost dovolat se tvé všemohoucnosti a požádat tě o pomoc. Podle tvé vůle mám jít cestou práce a bolesti. Buď, prosím tě, se mnou na této cestě.

Dej, ať čelím tomu, cos mi seslal do cesty, v síle, kterou jsi mi dal.
Když dáváš zdar mému podnikání, dej, ať dbám, aby tvé slovo neslo užitek v mém srdci.
Když chceš, abych šel údolím stínu, dej, ať nepodléhám pokušení se mu vyhnout.
Dej, ať neodmítám žádnou příležitost, která by se dnes naskytla k službě a ať se nestanu obětí žádného pokušení, které by na mne čekalo.
Dej, ať se dnes v mém životě neopakují hříchy včerejška a aby můj dnešní život nebyl zlým příkladem životu zítřejšímu.

Bože mých otců, který jsi osvěcoval srdce věrných v každém čase, děkuji ti za dar vzpomínek, které umožňují, aby se nám minulost přiblížila. Děkuji ti za všechny věrné a statečné lidi v naší minulosti. Děkuji ti za apoštoly, proroky a mučedníky. Nejvíc ti děkuji za vtělení tvého Syna, v jehož jménu se k tobě modlím. Amen.

20. den – Večer

„Hospodine, k tobě volám, pospěš ke mně, dopřej sluchu mému hlasu, když tě volám. Jako kadidlo ať míří má modlitba k tobě, pozdvižení mých rukou jak večerní oběť“ (Ž 141,1n).

Pane, otevři mé rty a ústa má budou zvěstovat tvou chválu.
"Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu!
Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!
On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje,
vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla" (Ž 103,1–5).

„Kdo může rozpoznat bludy? Zprosť mě i vin, jež jsou mi skryty. Též před opovážlivci chraň svého služebníka, nedopusť, aby mi vládli. Pak budu bez vady a shledán čistý, prost množství nevěrností“ (Ž 19,13n).

„Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti, moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu! Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále“ (Ž 51,3–5).

„Buď mi skálou záštitnou, buď opevněným domem pro mou spásu“ (Ž 31,3).
Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet" (Ž 4,9). Amen.