Modlitba na den:

30. den – Ráno

Tvůrče, Duchu svatý, který věčně znovu dáváš všem věcem země i vod nový tvar a novou barvu, jakou jim nemůže dát žádná lidská schopnost, dej mi, prosím tě, dnes mysl i srdce k tomu, abych se radoval z tvého stvoření.

Nedej, abych kráčel tvým nádherným světem s očima, které by se nedívaly;
nedej, aby lákadla měst docela odvrátila mé srdce od lásky k polím a zeleným stromům;
nedej, abych pod nízkou střechou dílny, úřadu nebo pracovny zapomněl na tvé klenoucí se nebe;
nedej, abych stál sám s tváří omrzelou, tupou a zamračenou ve chvíli, kdy všechno tvé stvoření pozdravuje ráno zpěvem radosti;
nedej, aby energie a síla, kterou dala tvoje moudrost všemu živému a hýbajícímu se, hnula dnes mou bytostí, abych mezi tvým stvořením jako povaleč a příživník.
Nade vše mi dej milost užívat krás země a všech projevů života, jako prostředků, jimiž by se má duše zvedala od stvoření k Stvořiteli a od přírody k Bohu nad přírodou.

Ty, jehož boží něha vysoce předčí všechny nízké lásky a laskavosti země, dej mi dnes laskavé a vlídné srdce vůči všemu, co žije. Dej, ať neublížím žádnému stvoření. Dej, ať umím myslet na prospěch malých dětí, na ty, kdo stůňou, na ty, kdo jsou v nouzi – dej, ať pamatuji, že cokoli udělám jednomu z bratří svých, činím Ježíši Kristu, svému Pánu. Amen.

30. den – Večer

Všemohoucí Bože, nenechal ses nikdy bez osvědčení mezi lidmi, ale vždycky a ve všech dobách jsi vzbuzoval svaté a prorocké duchy, aby nás vedli na cestě víry a lásky. Chválím tě za to, žes nám dal svého velkého apoštola Pavla. Děkuji ti za horlivost, kterou jsi jej obdařil, aby nesl do světa světlo pravdy, které jsi krátce před tím rozsvítil.

Apoštol Pavel napsal: „Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám“ (Ef 4,31n).
Nakloň, Bože, mé srdce, aby se vydalo touto cestou.

Apoštol Pavel napsal: „Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal“ (1K 9,27).
Nakloň, Bože, mé srdce, aby se vydalo touto cestou.

Apoštol Pavel napsal: „Oblecte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadali vášním“ (Ř 13,14).
Nakloň, Bože, mé srdce, aby se vydalo touto cestou.

Apoštol Pavel napsal: „V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe“ (F 2,3).
Nakloň, Bože, mé srdce, aby se vydalo touto cestou.

Apoštol Pavel napsal: „V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu. Modlete se také za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu, abych mohl zvěstovat tajemství Kristovo“ (Ko 4,2n).
Nakloň, Bože, mé srdce, aby se vydalo touto cestou.

Bože, modlím se dnes zvlášť za ty, kdo jdou ve stopách apoštola Pavla a namáhají se, aby přinesli světlo evangelia Kristova všem lidem. Amen.