Modlitba na den:

29. den – Ráno

Všemohoucí Bože, jehož moc a láska pracují od věků na ochranu tvého lidu, dej mi tu milost, abych dnes dovedl v tebe doufat.

Otče, prosím tě
za víru věřící, že ty panuješ ve světě v spravedlnosti a pravdě;
za víru věřící, že budu-li nejprve hledat království Boží a jeho spravedlnosti, vše ostatní bude mi přidáno;
za víru, která by se neděsila zítřka, ale věřila v to, že se mi i dále dostane tvého milosrdenství;
za víru, která by věděla, že se i dnes v událostech času rozvíjí plán tvé lásky;
za víru, která by dodala klidu a statečnosti, abych čelil takovým nebezpečím, jež by mne mohla potkat v plnění mých povinností;
za víru, věřící v moc tvé lásky, která může změkčit i mé tvrdé srdce a pohltit můj hřích;
za víru spoléhající na lásku spíše než na násilí, když jiní lidé zatvrzují svá srdce proti mně;
za víru věřící ve vítězství tvého svatého Ducha nad nemocí, smrtí a všemi mocnostmi temnoty;
za víru mající prospěch z takových utrpení, která mám podstoupit z tvé vůle;
za víru vkládající do tvých rukou péči o mé nejdražší.

Ty, v něhož doufali moji otcové a nebyli zahanbeni, zbav mé srdce všech marných obav a ochromujících úzkostí. Dej mi ducha radostného a neklesajícího, dej mi pokoj rostoucí z vědomí, že plním tvou vůli pro Ježíše Krista. Amen.

29 den – Večer

Bože věčný a neviditelný, vzpomínám s vděčností na vše, čím jsi našemu lidskému světu.

Jsi společníkem statečných;
podporou věrných;
světlem a radostí poutníků na cestách;
pomocníkem obtížených;
útočištěm zklamaných;
osvoboditelem utlačovaných;
pomocníkem těch, kdo jsou v pokušení;
vládcem vladařů;
zachráncem hynoucích;
nadějí umírajících.

Dej mi sílu věřit, že tím vším pro mne můžeš být, jen jestli se vzdám všeho pyšného spoléhání na sebe a složím svou naději v tobě.

Nedej, Bože, abych pro nesnadnost úkolu, že mám správně žít, upadl do životní nedbalosti či zoufalství. Dej, ať mám ustavičně na mysli, že tento lidský život kdysi prožíval tvůj Syn, že tento svět statečně přemohl a toto lidské tělo, které mne tak silně pokouší, učinil místem, v němž jsi ty přebýval.

Skloň se ke mně této noci svou laskavostí. Dej, Pane, svou pomoc všem, kdo tvé pomoci potřebují. Buď se slabými, aby nabyli síly a se silnými, aby sílu užívali v souladu s tvou vůlí. Potěš osamělé svou blízkostí, a ty kdo jsou roztěkáni, svou samotou. Dej, ať tvá církev plní úlohu, kterou jsi jí svěřil a dej požehnání všem, kdo dnes pracovali a namáhali se ve jménu Kristově. Amen