Modlitba na den:

31. den – Ráno

Buď tobě sláva, Pane Bože můj. Chválím tě v pokoře na začátku nového dne. Buď tobě vždy chvála a láska a poslušnost všech, Pane můj a Králi.

Nedej, Bože, aby mé dnešní myšlení bylo zaujato jen pomíjivým divadlem světa. Ve své laskavosti jsi mi přece dal moc zvednout mysl k přemýšlení o věcech neviditelných a věčných – nedej, abych se spokojil jen s věcmi časnými nebo jen těmi, které zaujmou mé smysly. Dej, prosím, aby každý den zesílil můj zájem o tvůj svět, aby vzrostl můj smysl pro jeho skutečnost a mé srdce přilnulo k jeho nárokům. Dej, aby byl můj život přitahován k věcem tvým a stal se uprostřed prchavého světského prostředí čím dál více podobnější životu tvého budoucího světa.

Ty, jenž znáš a vidíš všechny věci, dej mi tu milost, abych tě znal a tak viděl, abych znaje tebe poznal i sebe tak, jak jsem tobě dokonale znám a abych, vidě tebe, viděl sebe tak, jaký skutečně jsem před tvou tváří. Dej mi dnes nahlédnout do mého časného života tak, jak se jeví tvé věčnosti. Ukaž mi mou malost a svou nekonečnou velikost. Ukaž mi můj hřích a svou dokonalou spravedlnost. Ukaž mi mou nelaskavost a svou vzácnou lásku. Ukaž mi však také ve svém milosrdenství, že přesto, že jsem malý, mohu nalézt útočiště ve tvé velikosti a že přes svůj nedostatek lásky mohu se dovolat tebe a tvé odpouštějící lásky. Dej, ať dovedu dnes více myslet na život a smrt Pána Ježíše Krista a vidět všechno ve světle jeho vykoupení, které jsi daroval v jeho jménu. Amen.

31. den – Večer

Ty, který jsi Pánem noci stejně jako Pánem dne a jehož vůli poslouchají hvězdy, v tuto večerní chvíli odevzdávám svou vůli vůli tvé.

Zbav mne a vysvoboď
ode všech hnutí svévole v mém srdci;
od zbabělého vyhýbání se nezbytným povinnostem;
od vzdorného ustupování od nezbytných těžkostí;
od nespokojenosti s vlastním údělem;
od závidění těm, jejichž úděl je lehčí;
od podceňování jediné hřivny, kterou jsi mi dal, jen proto, žes mi jich nedal pět nebo deset;
od znetvořující pýchy;
od neukázněného myšlení;
od neochoty učit se a od nepřipravenosti sloužit.

Bože, Otče můj, který mi často býváš nejblíže ve chvíli, kdy se od tebe vzdaluji, a který jsi po ruce ve chvíli, kdy se mi zdá, žes na mne zapomněl, dej mi milostivě, aby porážka mé svévole byla pro mne vítězstvím tvého věčného plánu.

Dej, ať smím dojít k větší jistotě o tvé skutečnosti a moci;
dej, ať smím dojít k jasnější představě o smyslu svého života na zemi;
dej, ať smím více lpět na životě věčném;
dej, ať smím více hledět za věcmi neviditelnými;
dej, ať se má přání stanou uměřenějšími a mé představy čistšími;
dej, ať se má láska k bližním smí stát hlubší a upřímnější a ať jsem ochotnější brát jejich břemena na sebe.

Do tvé péče poroučím svůj život i životy těch, které miluji a kteří milují mne, skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.