Modlitba na den:

26. den – Ráno

Pane, tobě dnes děkuji za dar života. Dej mi prosím, ať jej užívám tak, jak mám. Nedej, abych jas jitra pošpinil nečistými myšlenkami nebo zatemnil poledne nějakým hanebným činem. Dej, ať tvůj Duch vdechne do mého srdce jen čisté a správné touhy. Dej, ať tvá pravda ovlivňuje moji mysl. Dej, ať ve mně vévodí tvá spravedlnost a soud a řídí mou bludnou vůli. Dej, ať jsem čím dál více Kristovým učedníkem a ať mne on sám učí pokoře srdce, laskavosti v chování, skromnosti v řeči, schopnosti pomáhat činem a ochotě plnit tvou vůli.

Objímáš celý svět svou nejmilostivější přízní a nechceš, aby jediné tvé dítě zahynulo. Prosím tě dnes o tvoje požehnání všem, kdo usilují o lepší svět.

Pane, prosím tě
za všechny, kdo pracují na lepších a spravedlivějších zákonech;
za všechny, kdo pracují pro mír mezi národy;
za všechny, kdo zaměstnáni léčením nemocných;
za všechny, kdo zápasí o odstranění sociální bídy;
za všechny, kdo usilují o záchranu mravně padlých;
za všechny, kdo usilují o obnovu jednoty tvé svaté církve;
za všechny, kdo káží evangelium;
za všechny, kdo nesou svědectví o Kristu celému světu.

Zahlaď, Pane, všechny mocnosti násilí a nespravedlnosti. Poraž všechny sobecké a nízké plány a dej zdar tomu, co je započato v duchu Kristově a konáno ke cti jeho jména.

26. den – Večer

Milostivý Bože, vyhledávám na sklonku dnešního dne tvou blízkost. Dej, prosím, abych se dovedl v tvém jménu zklidnit dříve, než ulehnu ke spánku. Dej, ať všechna vzrušení a úzkosti dne ustoupí chvilce vnitřního soustředění v okamžiku, kdy vzhlížím k tobě a přemýšlím o tvé lásce.

Nebeský Otče, dej mi dnes večer hluboký pocit vděčnosti za všechna tvá milosrdenství. Tvoje dobrota ke mně byla úžasná. Ani v jediný okamžik dne jsem nebyl bez tvé milostivé péče. Ani v jedinou chvíli jsem nemusel spoléhat jen na svoji vlastní sílu. Když jsem byl příliš zaujat svými drobnými starostmi a nemyslel jsem na tebe, nebyl jsi ty, který vládneš celému vesmíru, příliš zaměstnán, abys nestačil pamatovat na mne.

Stydím se, že musím před tebou ustavičně vyznávat, že na tebe zapomínám, je mdlá má láska k tobě a že jsou vrtkavé a nevšímavé mé tužby. Kolik tvých prostých příkazů jsem dnes neuposlechl! Kolik drobných služeb lásky jsem dnes neučinil, Kriste, tím, že jsem těm nejmenším tvým bratřím nepomohl.

Nebeský Otče, jestliže myslím v tuto chvíli jen na sebe, jen na to, jak to se mnou stojí, na to co jsem já dnes vykonal a jak málo jsem dnes posloužil, pak mne opouští pokoj ke spánku a zmocňuje se mne hořkost ducha a tíseň srdce. Dej proto, Otče, abych myslel spíše na tebe a radoval se z toho, že je tvá láska dosti veliká, aby smazala můj hřích. Kriste, Beránku Boží, dej, ať myslím na tebe a spolehnu se na tvou spravedlnost. Dej, ať nemám zalíbení v tom, jaký jsem dnes před tebou, nýbrž jedině v tom, čím jsi ty pro mne a místo mne.

Duchu svatý, veď mé myšlení a řiď mé uvažování i mou vůli tak, abych byl den po dni podobnější spravedlnosti Ježíše Krista, jemuž patří všechna sláva na věky. Amen.