Modlitba na den:

11. den – Ráno

Všudypřítomný Bože, před jehož vševědoucíma očima probíhá náš smrtelný život, dej, ať se dnes v každé své práci a ve všem svém usilování chovám svědomitě a čestně. Dej, ať jsem spravedlivý a věrný v tom, co budu konat. Dej, ať se ve mně ani na okamžik neusídlí podlá a nízká myšlenka. Dej, aby na mně bylo vše zřejmé, proč jednám tak, jak jednám. Dej, ať je pro mne závazným slovo, které jsem dal. Dej, ať se k nikomu nechovám hrubě. Dej, ať jsem ušlechtilý ve svých úsudcích o druhých lidech. Dej, ať nejsem svéhlavý ve svých názorech. Dej, ať jsem upřímný ke svým přátelům a velkodušný ke svým protivníkům. Dej, ať statečně čelím nesnázím. Dej, ať nežádám ani nečekám příliš mnoho pro sebe sama.

Prosím tě, Pane Bože můj, abych se nespokojil s žádným jiným vzorem lidství kromě Krista. Dej, aby při mně byla táž mysl, jako při něm. Nedej mi pokoje, dokud nedorostu v míru postavy plného věku Kristova. Dej, ať ke mně živě doléhá Kristova otázka: Což více činíte než jiní? A tak nechť je při mně čím dále tím více patrnější milost křesťanské víry, naděje a lásky, dokud se nestane mé jednání a mluvení takovým, aby plně odpovídalo evangeliu Kristovu.

Ty, jehož láska k člověku byla dokonána utrpením a smrtí Ježíše Krista, našeho Pána, dej, ať je se mnou dnes moc jeho kříže. Nauč mne milovat tak, jak on miloval. Dej, ať jsem poslušný až k smrti. Dej, ať se dovedu opřít o jeho kříž a neodmítám přijmout kříž svůj. Dej, ať nesu svůj kříž v síle kříže Kristova.

Ty, který jsi postavil osamělé do rodin, tebe prosím o požehnání pro všechny v naší rodině, pro všechny sousedy a spoluobčany. Dej, ať panuje Kristus v každém srdci a ať je jeho zákon plněn v každém domově. Dej, ať se před ním sklání každé koleno a každý jazyk ať vyznává, že on je Pánem. Amen.

11. den – Večer

Milostivý Bože, otvírám před tebou nyní své srdce v opravdovém pokání. Dej, ať před tebou nic neskrývám. Dej mi odvahu mluvit v tvé přítomnosti přes to, že můj život svědčí proti mně. Dej, ať se před tebou neostýchám přiznat se k tomu, čeho jsem se neostýchal dopustit. Ve své moudrosti užij si, prosím, i obtíží tohoto přiznání k tomu, abys mě naučil nenávidět spáchané hříchy.

Přiznávám se k hříchu lenosti;
přiznávám se k ješitnosti;
přiznávám se k tělesné mdlobě;
přiznávám se ke zvyku neupřímnosti;
přiznávám se k nepoctivosti;
přiznávám se k nelaskavým slovům;
přiznávám se, že jsem se zabýval zlým myšlením;
přiznávám se, že se můj život obracel špatným směrem;
přiznávám se, že jsem se jako věřící člověk nezachoval správně;

Ty, jehož láska může v srdci člověka působit jako oheň spalující všechno ostudné a zlé, dej, ať se držím tvé dokonalé spravedlnosti a přisvojuji si ji. Vymaž všechna má provinění a vymaž všechny mé hříchy. Dej, ať na svém životě cítím tvoji ruku očisťující mě od minulých chyb, vysvobozující mě ze sevření zlých návyků, posilující mě v návycích dobrých a vedoucích mé kroky cestou věčného života. Veď mne, Bože, v boji proti mým tajným hříchům. Ohraď můj život hradbou čistého usilování. Dej, ať Kristus skrze víru vládne v mém srdci. Za toto vše tě prosím v jeho svatém jménu. Amen.