Modlitba na den:

1. den – Ráno

Věčný Otče mého života, dej mi, prosím, ať je dnes mou první myšlenkou myšlenka na tebe, mým prvním hnutím touha tebe vzývat, mým prvním slovem tvé jméno a mým prvním činem modlitba k tobě.

Chválím a ctím tě, Pane můj,
pro tvoji dokonalou moudrost a dokonalou dobrotu;
pro lásku, kterou miluješ všechny lidi;
pro lásku, kterou miluješ i mne;
pro slavnou a tajemnou příležitost mého života;
pro to, že se mnou zůstáváš svým Duchem;
pro všechny dary, které tvůj Duch dává;
chválím tě a ctím tě, Pane můj.

Ačkoli má modlitba brzy skončí, prosím, nedej mi na tebe zapomenout ani během dne. Spíše dej, ať mi z této chvíle klidu vzejde světlo a je mi dána radost a síla, které by se mnou zůstávaly v každou denní hodinu a
zachovaly mě čistým v myšlení;
zachovaly mě umírněného a pravdivého v řeči;
zachovaly mě věrného a pilného v práci;
zachovaly mě pokorného v posuzování sebe sama;
zachovaly mě čestného a šlechetného v jednání s druhými;
zachovaly mě pamětliva toho, že jsem na věky tvým dítětem.

Bože, býval jsi útočištěm mých otců v mnoha pokoleních, buď dnes útočištěm mým v každou chvíli a za všech okolností. Veď mě, až se setkám s temnotou a pochybnostmi. Buď mou silou ve chvíli zkoušek. Rozvesel mé srdce svým pokojem, skrze Ježíše Krista, mého Pána. Amen.

1. den – Večer

Ty, který jsi od věků na věky, k tobě obracím svá myšlení ve chvíli, kdy se přibližuje temnota a spánek. Světlo mého života, raduji se, že vím, že budu po celou noc pod tvou ochranou, který nespíš a přebýváš ve světle věčném.

Do tvé péče poroučím nyní své tělo i svého ducha. Bděl jsi nade mnou celý den a tvoje blízkost naplňovala mé srdce pokojem. Zůstávej, prosím, se mnou i teď po celou noc.

Dej mi klidný a občerstvující spánek;
dej mi bezpečí před nebezpečím;
dej mi noc bez neklidných snů;
dej, ať bdím nad svými myšlenkami, kdybych neusínal;
dej mi moudrost, která ví, že tato noc byla učiněna ke spaní a ne k tomu, abych se mořil úzkostmi či nesprávnými myšlenkami;
dej mi tu milost, abych, až budu na svém lůžku myslet na všecko, myslel i na tebe.

„Když si tě na lůžku připomínám, o tobě rozjímám za nočních hlídek, že jsi mou pomocí býval, ve stínu křídel tvých plesám. Má duše přilnula k tobě, tvá pravice mě pevně drží“ Ž 63,7–9.

Otče, do tvé péče poroučím i své blízké s prosbou, abys je zachoval na duchu i na těle a abys jim dnes večer byl přítomen jako duch moci, radosti a odpočinku. Prosím tě i za širší okruh svých známých a přátel. Prosím tě za všechny spoluobčany, za všechny příchozí, kteří jsou dnes mezi námi, a za celý svět plný lidí, které neznám, ale kteří jsou všichni tobě drazí, skrze Ježíše Krista, našeho společného Pána. Amen.