Modlitba na den:

23. den – Ráno

Svatý Bože, od něhož pochází všechno dobré, upevni ve mně dnes ještě více milost víry, naděje a lásky.

Věřím, Bože,
že vládneš všemu v moudrosti a spravedlnosti;
že jsi mne povolal, abych byl tvým služebníkem;
že ode mne právem žádáš poslušnost tvé vůle;
že jsi mi v Ježíši Kristu ukázal cestu spasení, kterou jsem zbaven svých hříchů;
že budu-li činit opravdové pokání, jsi ochoten mi odpustit a spasit mne.

Mám naději, Bože,
že ode mne neodejmeš svou milost na žádný den;
že zeslábne moc hříchu nad mou vůlí;
že porostu den ode dne v milosti a pravé svatosti v dokonalejší svatost po skončení dnů na této zemi v den, kdy i já poznám, jakož poznán jsem.

Miluji tebe, Bože,
který jsi sám láska;
který jsi mne v lásce stvořil a v lásce mne stále zachováváš;
který jsi mne tak miloval, že jsi poslal svého Syna, aby trpěl a zemřel, abych mohl žít s tebou;
který jsi poručil, abych dokázal svoji lásku k tobě tím, že budu kvůli tobě milovat svého bližního.

Pomoz, Bože, mé nedověře, dej mi více trpělivosti v naději a učiň mne stálejším v lásce. Dej, ať v lásce věřím a ve víře miluji. Dej, ať v lásce a víře doufám v dokonalejší lásku a ve stálejší víru, skrze Ježíše Krista, mého Pána. Amen.

23. den – Večer

Věčný Bože, dej, ať světlo tvé věčnosti padá nyní na mé pomíjející dny. Svatý Bože, dej, ať světlo tvé dokonalé spravedlnosti svítí na mé hříšné cesty. Bože nejmilostivější, dej, ať světlo tvé lásky proniká nejtajnějšími kouty mého srdce a přemáhá ve mně temnotu hříchu.

Žiji tak, aby mne svědomí neobviňovalo?
Nežádám od jiných vyšší úroveň chování než jakou požaduji od sebe?
Nedívám se méně laskavě na pochybení svých bližních než na pochybení svá?
Nepřimlouvám se na veřejnosti za zachování zásad, které nedodržuji ve svém soukromém životě?
Dej, ať ti odpovím pravdivě, Bože.

Nedovoluji svým tělesným choutkám, aby měly přednost před duchovními zájmy?
O čem to pochybuji ve chvílích, kdy moje cesty nejsou přímé?
Nedovoluji vítězit myšlence na vlastní prospěch nad společnými zájmy?
Dej, ať ti odpovím pravdivě, Bože.

Čelím ve svém denním životě všem námahám jednotlivých chvil s odvahou a statečností?
Jsem vděčný za mnohá požehnání?
Nedovoluji, aby má spokojenost příliš závisela na penězích?
Je moje sympatie, kterou dokazuji k těm, kdo jsou v nesnázích, úměrná soucitu, který bych měl se sebou, kdyby se taková věc stala mně?

Srdce čisté stvoř mi, ó Bože, a ducha přímého obnov v mém nitru, skrze Ježíše Krista. Amen.