Modlitba na den:

14. den – Ráno

Ty, který se skláníš k našemu chabému a ubohému životu, opět a opět jej vytrhuješ z moci živočišných vášní a tužeb, dáváš mu zářit světlem lásky, radosti a pokoje a činíš jej odrazem krásy světa neviditelného – dej, ať můj dnešní život nezatemňuje nádheru tvé blízkosti, ale činí ji zřetelnější očích všech mých blízkých.

Dej, ať se dnes zasazuji
o vše, co je čisté, pravdivé, spravedlivé a dobré;
o pokrok vědy a výchovy i pravého vzdělání;
o čistotu všedního shonu, od sněti sobectví;
o práva slabých a utlačovaných;
o spolupráci a vzájemnou pomoc všech lidí;
o zachování nejlepších tradic minulosti;
o uznání nového díla tvého Ducha v myslích lidí našeho věku;
o naději příchodu ještě slavnějších dnů budoucnosti.

Dej mi, Pane,
ať dám dnes přednost pravdě před ziskem;
ať dám dnes přednost jiným před sebou;
ať dám dnes přednost věcem duchovním před věcmi hmotnými;
ať dám dnes přednost dosažení ušlechtilých cílů před potěšením všedních zábav;
ať dám dnes přednost zásadám před lidskou přízní;
ať dám dnes přednost tobě přede vším ostatním.

Ty, jehož věčná sláva zářila kdysi neporušeně ve tváři Ježíše Krista, dej mi dnes srdce, podobné srdci jeho, srdce statečné, pravdivé, jemné, velkodušné, srdce na tebe zaměřené. Učiň to, prosím, pro jeho jméno. Amen.

14. den – Večer

Lásko Boží, která stojíš věčně před zavřenými dveřmi lidských srdcí a která na ně znovu a znovu tlučeš – dej mi tu milost, abych ti otevřel dokořán dveře svého srdce. Dej, ať jsou dnes večer odstraněny všechny závory a mříže, které dosud zamezovaly přístup vzduchu, světlu a lásce k mému životu.

Dej mi, Bože, otevřené uši, abych slyšel tvůj hlas zvoucí mne ke službě. Byl jsem příliš často hluchý k volání, které se ke mně obracelo. Nyní mi, prosím, dej odvahu zvolat: Hle, já, pošli mne! A vykřikne-li kterékoliv z tvých dětí, mých lidských bratří, voláním nouze, dej, ať mám uši otevřené a ať zaslechnu v tom volání tvoji výzvu ke službě.

Dej mi otevřenou mysl připravenou přijímat a vidět každé nové světlo poznání, které mi chceš ze své vůle zjevit. Dej, ať mi není žádná minulost tak drahá, aby se jako závora postavila do cesty budoucnosti. Dej mi tu milost, abych uměl změnit svůj názor, jestliže je to správné. Dej, ať jsem snášenlivý k myšlení druhých a ať dovedu chápat jejich přesvědčení.

Dej mi, Bože, oči otevřené, bystré k rozeznání tvé blízkosti ve světě, který jsi stvořil. Dej, ať mě všechny dobré věci naplňují radostí a obracejí mou mysl k tvé věčné dobrotě. Odpusť mi mou dřívější slepotu pro nádheru a slávu přírody, pro půvab malých dětí, pro velkolepost lidských dějin a pro všechny doklady tvého díla a tvé blízkosti, které tyto věci znamenají. Dej mi, Bože, otevřené ruce ochotné sdílet se se všemi, kterým se nedostává darů, jimiž jsi obohatil můj život. Zbav mne vší podlosti a skouposti. Dej, ať považuji jak své peníze, tak svůj majetek za něco, cos mi svěřil, abych s tím hospodařil podle tvé vůle. Tobě samému pak buď nyní čest i sláva. Amen.