Modlitba na den:

19. den – Ráno

Požehnaný buď, Otče nejmilostivější, žes vyvedl světlo z temnoty a dal vzejít novému jitru! Požehnaný buď, že mi znovu dovoluješ vycházet do života ve zdraví a síle, abych konal práce a povinnosti nového dne. Provázej mne, prosím, po celý den a chraň mne ode vší zlé cesty tak, abych se – až přijde večer – nemusel hanbit.

Ty, který jsi mne nazval laskavě svým služebníkem, dej ať jsem dnes připraven poslechnout i ty nejmenší tvoje rozkazy. Dej mi schopnost plnit tvou svatou vůli.

Dej, ať si uchovám bdělou a bystrou mysl;
dej, ať uvažuji poctivě a pravdivě;
dej, ať udržím své vášně v kázni;
dej, ať je moje vůle činná;
dej, ať jsem zdráv a čilý na těle;
dej, ať jsem pamětliv Krista, jehož pokrmem bylo činit vůli toho, který jej poslal.

Pane, jemuž patří vinice tohoto světa, prosím o tvé požehnání pro všechny, kteří chtějí sloužit svědomitě a věrně ve svém povolání, kteří chtějí nést svůj podíl z břemen tohoto světa a kteří chtějí jít za svou denní povinností ve vší prostotě a poctivosti srdce.

Modlím se, Pane,
za všechny, kdo pasou stáda a obhospodařují zemi;
za všechny, kdo pracují v továrnách a dolech;
za všechny, kdo kupují a prodávají na tržištích;
za všechny, kdo pracují svým mozkem;
za všechny, kdo pracují svými pery;
za všechny, kdo pečují o domácnosti.

Ve své veliké milosti zachovej nás od pokušení, která všelijak svírají a přiveď nás k věčnému životu mocí svého svatého kříže. Amen.

19. den – Večer

Dej mi, Otče nejmilostivější, abych se uměl radovat z lásky, kterou jsi ubohému lidstvu prokázal tím, že jsi nám otevřel cestu vysvobození z hříchu a pošetilostí.

Bože Otče, chválím tvoji velikou a svatou lásku, která nás věrně hledala a zachraňovala, když jsme bloudili. Poslal jsi nám svého milovaného Syna, aby trpěl a zemřel pro naše navrácení do obecenství tvého lidu.

Bože Synu, chválím tvoji velikou a svatou lásku, v níž ses pokořil pro mne a pro moje bratry a sestry. Projevil jsi souhlas s tím, že budeš s námi sdílet náš obyčejný život a přebývat uprostřed našeho života plného hříchu a hanby, že budeš snášet všechny hrůzy utrpení a že nakonec zemřeš na kříži, abychom byli vysvobozeni ze svých pout a vešli do slavné svobody tvých dětí.

Bože Duchu svatý, chválím tvoji velikou a svatou lásku, pro níž na každý den naplňuješ mé nehodné srdce radostí a pokojem, že jsou mi hříchy odpuštěny a pro níž mne činíš spolu se všemi svatými účastníkem požehnání z Kristova vtělení, utrpení i ukřižování, jeho zmrtvýchvstání i vystoupení na pravici Otcovu.

Svatý a požehnaný trojjediný Bože, dej mi setrvat v tajemství této nebeské lásky, aby byla z mého života vykořeněna všechna nenávist. Dej mi tak milovat tebe, jako ty jsi nejprve miloval mne. Dej, ať miluji také svého bližního. Dej, ať jsem láskou k tobě a k bližnímu vysvobozen ze vší falešné lásky k sobě. Tobě, Otci, Synu a Duchu svatému budiž všechna čest i sláva až na věky. Amen.