Modlitba na den:

25. den – Ráno

Bože věků, žiji dnes na této zemi jako dědic toho nejvzácnějšího z minulosti. Dej mi, prosím tě, abych nepropásl užitek z moudrosti, kterou jsi v minulosti dal svým služebníkům.

Jeden z moudrých napsal: „Svět je na nás příliš mnoho. Dříve nebo později – získávajíce či ztrácejíce – vyplýtváme svoje sily.“
Dej mi, Bože, prospěch z těchto slov.

Jeden z moudrých napsal: „Naše vůle je naší, aby se z ní stala vůle tvá.“
Dej mi, Bože, prospěch z těchto slov.

Jeden z moudrých řekl: „Nic není pro mne brzy ani pozdě z toho, co mohu v pravý čas dát tobě.“
Dej mi, Bože, prospěch z těchto slov.

Jeden z moudrých řekl: „Očekávej slavné věci od Boha, odvaž se velikých pro Boha.“
Dej mi, Bože, prospěch z těchto slov.

Jeden z moudrých řekl: „V jeho vůli je náš pokoj.“
Dej mi, Bože, prospěch z těchto slov.

Jedna z moudrých řekla: „Nejlepší okamžik je právě ten přítomný okamžik.“
Dej mi, Bože, prospěch z těchto slov.

Jeden z moudrých se modlil: „Dej mi, co ty sám určíš a ukaž mi, co je podle tvé vůle.“
Dej, ať i já se umím takto modlit.

Jiný z moudrých se modlil: „Skryj moji minulost, veď moji budoucnost.“ (Quod vixi tege, quod vivam rege.)
Dej, ať i já se umím takto modlit.

Dej, Bože, abych dnes šel do díla s myšlenkou na slavné tradice, které ke mně promlouvají a se vzpomínkou na oblak svědků, který mne ve všech dobách obklopuje. Dej, ať mne jejich příklad chrání před zlými cestami a povzbuzuje k velikému úsilí. Chraň mne po celý den v moci mého Pána Ježíše Krista. Amen.

25. den – Večer

Svatý Bože, už dávno jsem odevzdal svoji duši i svůj život do tvých služeb. Je mi teskno a smutno, že jsem stále tak náchylný k hříchu a že mám tak malý sklon k poslušnosti.

Jsem příliš spjat s radostí smyslů a příliš nedbalý k věcem duchovním;
jsem příliš ochoten uspokojit své tělo a příliš pomalý k sycení své duše;
jsem příliš dychtivý okamžitého potěšení a příliš lhostejný k trvalé blaženosti;
jsem příliš zamilován do lenosti a příliš neschopný práce;
jsem vždycky ochoten si hrát a odložit modlitbu do nemožnosti;
jsem obětavý ve službě sobě samému a chabý ve službě jiným;
jsem připraven brát a váhám dávat;
jsem skvělý ve svých prohlášeních a ubohý ve své praxi;
jsem plný dobrých úmyslů a zpozdilý v jejich plnění;
jsem přísný k bližním a shovívavý k sobě;
jsem rád, když zjistím chybu u jiných a nesnáším zjistí-li ji někdo u mne;
jsem neschopný pro veliké úkoly a přitom nespokojený, když jsou mi svěřovány malé;
jsem slabý v protivenství, jsem nadutý a sebespokojený ve chvílích zdaru;
jsem bez tebe bezmocný a přitom málo ochotný dát se tebou nalézt.

Milosrdný Bože, dej mi znovu své odpuštění. Slyš můj neslavný příběh a ve svém milosrdenství jej vymaž z knihy mých vzpomínek. Dej mi víru, která by mne vedla k tvé svatosti a dala mi radost ze spravedlnosti Kristovy tak, že bych spoléhaje víc na jeho zásluhy než na sebe, byl čím dál tím více jemu podobný, aby se má vůle ztotožnila s jeho vůlí v tvé poslušnosti. O to tě prosím pro jeho svaté jméno. Amen.