Modlitba na den:

27. den – Ráno

Dej mi, Bože nejmilostivější, abych s sebou dovedl nést po celý dnešní den vzpomínku na utrpení a smrt Ježíše Krista, našeho Pána.

Chválím a velebím tvé svaté jméno
za tvou otcovskou lásku zjevenou v Ježíši Kristu, tvém milém Synu;
za jeho ochotu trpět pro nás;
za slitování, kterým bylo naplněno jeho srdce.

Chválím a velebím tvé svaté jméno
za moc jeho kříže v dějinách světa od toho času, co přišel;
za všechny, kdo na sebe vzali svůj vlastní kříž a následovali ho;
za vznešenou řadu mučedníků a všech těch, kdo jsou ochotni zemřít, aby drzí mohli žít;
za všechna utrpení dobrovolně podstupovaná pro vznešené cíle;
za všechny bolesti snášené statečně, za časné smutky, kterých bylo použito k budování věčných radostí.

Bože, který ve své svaté vznešenosti zůstáváš mimo dosah smrtelné bolesti a přece hledíš dolů v nevýmluvné lásce na smutky země, dej mi tu milost, abych rozuměl smyslu zármutků a zklamání, jimiž procházím. Osvoboď mne, prosím, ode vší popudlivosti. Dej mi udatné srdce k snášení mých břemen. Dej mi ochotné srdce k nesení břemen druhých. Dej mi věřící srdce, abych dovedl uvrhnout všechna svá břemena na tebe.

Sláva budiž tobě Otče, tobě Kriste, tobě Duchu svatý, na věky věků. Amen.

27. den – Večer

Věčný Bože, který jsi byl nadějí a radostí mnoha pokolení a který jsi lidem po všechny věky dával schopnost hledat a nalézat tebe, dej mi – o to tě prosím – jasnější vidění tvé pravdy, větší víru v tvoji moc a více důvěry v tvou lásku.

Když se zdá, že je temná cesta přede mnou, dej, ať po ní jdu s důvěrou;
když je tolik temného ve mně samém, dej, ať tím více věřím tomu málu, co rozeznávám jasně;
když je vzdálená budoucnost skryta mraky, dej, ať se raduji, že je vidět aspoň na nejbližší krok;
když je mým očím nedostupné vidět tebe, dej, ať se přesto držím tvých přikázání;
když se mé myšlení zmítá, dej, ať má poslušnost pevná;
dej mi ve své lásce to, čeho se nedostává mé víře.

Věčný Bože, mým smrtelným zrakům je skryta jasnost tvé tváře. Tím více ti děkuji za to, žes poslal svého Syna Ježíše Krista, aby byl světlem v temném světě. Kriste, ty světlo světa, tobě děkuji, že jsi ve svém nejsvětějším životě poodhalil ono věčné tajemství a stal se nám takovým nebeským světlem, že vidouce tebe, vidíme toho, jehož žádný nikdy neviděl.

A jestliže tě stále nemohu nalézt, dej mi, Bože, přemýšlet o tom, zdali to nejsem já, kdo před tebou utíkám a ne ty, kdo se přede mnou skrývá. Dej, ať před tebou vyznám svůj hřích a hledám odpuštění v Ježíši Kristu, svém Pánu. Amen.