Modlitba na den:

22. den – Ráno

Pane Bože, skláním se před tebou v pokorném vzývání, dříve než se vydám za prací a zájmy nového dne. Děkuji ti za ujištění, že jim nebudu muset čelit sám jen vlastní silou, nýbrž že budu v každý čas provázen tvou přítomností a posilován tvou milostí. Děkuji ti, že celým lidským životem vedou stopy našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, který se pro nás stal tělem a zakoušel plně náš lidský úděl. Děkuji ti za to, že si mohu připomínat mnoho velikého a vzácného, když se budu pouštět do své práce. Chválím tě za ty, kdo patří k tvému nebeskému zástupu, za svaté, kteří odpočinuli od svých prací, za praotce, proroky a apoštoly, za vznešené řady mučedníků, za všechny lidi pokorného srdce, za všechny své zesnulé přátele, kteří nás předešli a jsou v pokoji v tvé přítomnosti. Raduji se z toho, Bože, že jsi mne povolal k tomu, abych se stal údem Kristovy církve. Dej, ať mne vědomí tohoto svatého obecenství doprovází, kamkoli se obrátím, povzbuzuje mne v mé samotě, chrání mne ve společnosti, posiluje mne proti pokušení a povzbuzuje mne ve všech spravedlivých a laskavých skutcích.

Pane Ježíši Kriste, který jsi vyzval své učedníky, aby zářili jako světla v temném světě, vyznávám před tebou se studem a lítostí všechny chyby a všechna selhání, kterými jsme vinni my, kdo v této generaci před světem představujeme tvoji církev. Zvláště já sám na nich přiznávám svůj podíl. Prosím tě, odpusť mi slabost mého svědectví, malost mé lásky a nedostatek mé horlivosti. Učiň ze mne lepšího následovníka Krista, který se staral o chudé a utlačené a který nedovedl hledět na nemoc, aniž by ji léčil nebo na jinou lidskou bídu, aniž by nepomohl.

Dej Kriste, ať je v nás ve všech tvá moc, která by nám pomohla nést se světem jeho utrpení a napravovat jeho nedostatky. Amen.

22. den – Večer

Nyní se k tobě, Pane, obracím ještě jednou ve chvíli, kdy je skončena denní práce. Z tebe pochází všechno, v tobě všechno žije a v tobě všechno končí. Ráno jsem se vydal na cestu s tvým požehnáním, celý den jsi mne posiloval svou milostí, nyní se modlím, abys mi dal pokojné odpočinutí. Chci složit všechny své starosti na tebe a odevzdat ti problémy své práce. Dej, ať se daří všemu, co bylo konáno v souhlase s tvou vůlí a odpusť všechno, co jsem udělal chybně. Učinil-li jsem dnes něco dobrého, přijmi to milostivě a podepři to. Učinil-li jsem dnes něco zlého, zruš to a zamítni svou všemohoucí silou.

Pane, dnes vzpomínám na všechny dělníky světa,
na ty, kteří pracují rukou či hlavou;
na dělníky ve městech nebo na polích;
na všechny, kdo odcházejí do práce i na ty, kdo se starají o domácnost;
na zaměstnance i zaměstnavatele;
na ty, kdo dávají rozkazy i na ty, kteří je plní;
na ty, jejichž práce je nebezpečná;
na ty, jejichž práce je jednotvárná a nepříjemná;
na ty, kteří nemohou nalézt žádnou práci;
na ty, jejichž práce záleží ve službě slabým,
v učení nevzdělaných, v léčení nemocných
a ve zvěstování evangelia doma i v cizině.

Kriste, který jsi nepřišel, aby ti bylo slouženo, ale abys sloužil, smiluj se nade všemi, kdo věrně pracují pro společné dobro. Kriste, který jsi nasytil hladové zástupy chleby a rybami, smiluj se nade všemi, kdo pracují, aby si vydělali na svůj denní chléb. Kriste, který jsi povolal k sobě všechny pracující a obtížené, smiluj se nade všemi, jejich dílo je nad jejich sílu. Tobě pak s Otcem a Duchem svatým nechť patří všechna naše chvála a dobrořečení. Amen.