Modlitba na den:

8. den – Ráno

Bože, který jsi nám ve své lásce a slitování seslal Ježíše Krista, aby rozptýlil svým světlem všechny temnoty, v nichž žijeme, dej mi, prosím, dobrý prospěch z jeho slov a milost jít v jeho stopách.

Ježíš Kristus řekl: „Kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení“ (Mk 11,25).
Dej mi, Bože, tu milost, abych tak nyní učinil.

Ježíš Kristus řekl: „Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere“ (Sk 20,35).
Dej mi dnes, Bože, myslet na to, co mohu dát a ne na to, co bych mohl dostat.

Ježíš Kristus řekl: „Když prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí“ (Mt 6,3n).
Dej mi, Bože, dávat, co může býti dáno, aniž bych sám sobě blahopřál a aniž bych toužil po chvále nebo odměně.

Ježíš Kristus řekl: „Vejděte těsnou branou“ (Mt 7,13).
Dej mi dnes, Bože, tu milost, abych se držel úzké cesty povinnosti a čestného jednání.

Ježíš Kristus řekl: „Nesuďte, abyste nebyli souzeni“ (Mt 7,1nn).
Dej mi dnes, Bože, tu milost, abych vyňal ze svého oka břevno dřív, než se zadívám na smítko v oku bližního.

Ježíš Kristus řekl: „Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří?“ (L 9,25).
Dej mi dnes, Bože, milost žít tak, abych neztratil svoji duši i kdybych ztratil cokoliv jiného.

Ježíš Kristus řekl: „ A proto vy se takto modlete: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království, i moc i sláva na věky.“ Amen.

8. den – Večer

Bože, Otče všech lidí, chci před tebou dnes vzpomínat na břemena lidského života. Chci se připojit k tomu velikému zástupu lidí rozptýlených po celém světě, kteří trpí a kteří k tobě volají ze svého trápení. Slyš nás, Bože, a shlédni milostivě na mnohé naše potřeby, neboť jen ty můžeš uspokojit naše tužby.

Do tvé svaté péče poroučím zvláště
všechny, kdo jsou dnes daleko od domova a přátel;
všechny, kdo dnes uléhají hladoví a zkřehlí;
všechny, kdo trpí bolestí;
všechny, kdo nemohou spát pro úzkost a nejistotu;
všechny, jimž hrozí nebezpečí;
všechny, kdo se musí namáhat nebo bdít, zatím co druzí spí.

Dej jim, prosím, všem vědomí, že jsi jim blízko. Změň tím jejich samotu v potěšení a jejich nesnáze v pokoj.

Bože lásky, který jsi svoji lásku dokázal ve svém Synu Ježíši Kristu, který jsi zbavoval člověka trápení a uzdravoval jej ode všech nemocí, dej, prosím, své požehnání všem, kdo ve všech částech světa slouží ve jménu Kristově.

Požehnej, prosím,
všem kazatelům Kristova evangelia;
všem těm, kdo konají křesťanskou službu lásky;
všem misionářům v cizích zemích;
všem lékařům a ošetřovatelkám ošetřujícím věrně své nemocné.

Uskutečňuj skrze ně veliké dílo dobré vůle k člověku a dej jim v jejich srdcích radost z Kristovy přítomnosti.

I mně, který nyní uléhám, dej, Otče milostivý, radost ze života, který se vydal Kristu do služby a pokoj člověka, jemuž je odpuštěn hřích mocí Kristova kříže. Amen.