Modlitba na den:

13. den – Ráno

Skrytý prameni života, dej, ať nyní přemýšlím o tvém milostivém plánu, kterým jsi způsobil, aby k tobě smrtelný člověk vzhlížel a nazýval tě svým Otcem.

Na začátku jsi ty, nestvořený, působící svou tvůrčí mocí;
pak přišel prostor, čas a hmota;
atomy, molekuly, krystalické tvary;
pak první počátek života;
potom ten vzhůru se deroucí proud žití;
to, co leze a létá a zvířata v lesích, ptáci v povětří, ryby ve vodách;
pak se přiblížila rozumnost;
a nakonec byl stvořen člověk;
a začínají dějiny;
a první oltář a první modlitba.

Skrytá lásko Boží, je tvojí vůlí, aby žilo věčně všechno, co je živo, a to v čistém a pravém a plném obecenství s tebou. Dej, abych ve svém dnešním životě neučinil nic, co by se stavělo do cesty tvým úmyslům se mnou. Dej mi pamatovat, že celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. Dej, ať vítám každý vliv tvého Ducha, který by mého ducha vedl k témuž cíli. Zatlučeš-li na dveře mého srdce, dej, ať tě nenechám čekat a ať tě vítám s radostí a vděčností. Dej, ať nechovám ve svém srdci nic, co by rušilo tvoji přítomnost a nic, kam bych bránil tobě v přístupu. Čiň se mnou podle své vůle. Bože, užij mého života k čemu chceš a to jak teď, tak i potom skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

13. den – Večer

Nebeský Otče, dej mi takové srdce, jaké měl Ježíš. Srdce, které raději slouží než službu přijímá, srdce slitovávající se nad slabými a utlačenými, srdce zaměřené na příchod tvého království do tohoto světa.

Chci se dnes modlit za lidi, u jakých se Ježíš Kristus zastavoval a jimž věnoval svoji péči. A tak tě prosím, Bože náš
za ty, jimž se nedostává jídla, nápoje či šatu;
za nemocné a všechny, kteří jsou stíháni chorobou;
za slepé;
za zmrzačené a chromé;
za malomocné;
za vězně;
za ty, kteří trpí jakoukoli nespravedlností;
za ztracené ovce naší společnosti;
za osamělé mezi námi;
za ztrápené a úzkostlivé;
za ty, kteří žijí věrný život i na zapadlých místech;
za ty, kteří statečně bojují i za nepopulární věci;
za všechny, kteří pilně pracují na tvé vinici.

Dej Otče, aby tvá laskavost, která způsobila, že mi padly provazce na místech rozkošných, nedopustila, abych se stal méně citlivým k potřebám těch, kteří jsou na tom hůře. Dej mi naopak, abych se více staral o jejich bolesti. Postihne-li mne nějaké neštěstí, dej, abych se nesoustřeďoval na své vlastní utrpení, jako bych byl jediným člověkem, který na světě trpí. Učiň spíše to, abych se pustil do horlivé soucitné pomoci těm, kdo potřebují mé pomoci. Tak dej, ať ve mně sílí moc mého Pána Ježíše Krista a aby jeho Duch opanoval ducha mého. Amen.