Modlitba na den:

12. den – Ráno

Věčný Bože, mé oči tě nevidí a mé ruce se tě nedotýkají, ale dej mi přesto dnes jasné vědomí tvé skutečnosti a moci. Dej, ať se pouštím do práce s vědomím, že svět, jehož se nemohu dotýkat a který nemohu vidět, je světem nejskutečnějším. Budu dnes svůj život prožívat v časnosti, ale vím, že v něm půjde i o otázky věčné. Mé tělesné potřeby v něm budou sice naléhavé, ale dej, ať dbám nejvíce o svoji duši. Budu se zabývat věcmi hmotnými, ale dej, ať jsem si vědom věcí duchovních. Dej, ať mám stále na mysli, že tím nejdůležitějším majetkem nejsou peníze, věci, domy, pozemky, ani tělesné pohodlí a tělesný požitek, nýbrž pravda, čest, pokora, ochota pomáhat a čistá láska k tobě.

Vzdávám ti díky
za sílu, kterou jsi mi dal k přidržení se věcí neviditelných;
za pevnou jistotu, že toto není můj poslední domov;
za všechen neklid srdce, který mi říká, že nic časného nemůže uspokojit.

Vzdávám ti díky
za to, že tvůj svatý Duch působí na mé srdce;
za všechnu lidskou lásku a dobrotu, která mně připomíná tebe;
za plnost tvé slávy zjevené v Ježíši Kristu.

Stojím před tebou, věčný Bože, jako poutník k věčnosti. Nedej, abych v sobě dusil či hasil touhu po tobě, touhu, která zneklidňuje moje srdce. Spíše dej, ať jí povoluji a dám se vést, kam mě ona vede. Dej mi moudrost dívat se na věci s hlediska věčnosti a odvahu čelit všem změnám v životě právě s tohoto hlediska. Učiň to, prosím, pro milost Kristovu. Amen.

12. den – Večer

Bože, v tobě jsou skryty všechny poklady moudrosti, pravdy a svatosti. Dej, ať stálým obecenstvím s tebou docházím i já té milosti, že ve svém srdci budu se čím dále tím více stávat křesťanem.

Dej mi, prosím,
milost vděčného a nestýskavého srdce;
milost trpělivého očekávání tvé vůle a pohotové odpovědi na tvé volání;
milost statečnosti v utrpení a nebezpečí;
milost snášet protivenství jako ctný rytíř Ježíše Krista;
milost odvahy k zasazování se o to, co je dobré;
milost čelit pokušením;
milost tělesné kázně;
milost naprosté pravdivosti;
milost jednat s ostatními tak, jak bych si přál, aby oni jednali se mnou;
milost dobrotivosti, abych se vyvaroval ukvapených soudů;
milost tichosti, abych se vyvaroval ukvapené řeči;
milost odpuštění všem, kteří mi ublížili;
milost něhy vůči všem, kdo jsou slabší nežli já;
milost vytrvalosti činit tvou vůli.

A nyní, Bože, když jdu spát, prosím tě o klidnou mysl. Buď ty sám v mých myšlenkách, dokud mě nepřemůže spánek. Dej, ať mě zbytečně netrápí žádná starost o nedůležité věci života. Dej, ať mě netrápí tíživé sny, abych mohl vstát osvěžen a hotov k úkolům nového dne. Ty, který znáš všechno své stvoření a víš, jaké opravdu je, přijmi, prosím, i mne do své péče a dej mi, ať se o tebe ve svém životě opírám čím dál tím více. Amen.