Modlitba na den:

3. den – Ráno

Pane mého života, jehož zákon bych rád zachovával, z jehož obecenství bych se rád radoval a jehož službě bych rád zůstal věrný, před tebou se skláním ve chvíli, kdy mě posíláš k dílu nového dne.

Za tento nový den ti pokorně děkuji. Za jeho dobrotu a jas; za jeho dlouhé hodiny, které čekají, aby byly naplněny radostnou a užitečnou prací; za všechny možnosti, které se v něm otevírají; za jeho naději nových začátků. Obživ v mém srdci, tak tě prosím, žádost, abych se užitečně osvědčil v příležitostech, které tento den dává právě mně. Dej, ať neruším žádný svůj včerejší slib. Dej, ať neponechám nenapravenou žádnou svou včerejší chybu. Dej, ať neodvrátím zrak od nikoho, koho potkám v nesnázích. Dej, ať neodkládám splnění svých povinností ani odložení svých zlých návyků. Dej mi, ať jednám a mluvím všude tam, kde může můj čin přispět k tomu, aby se svět stal lepším, a kde může mé slovo pomoci k rozradostnění stísněného srdce nebo k povzbuzení slábnoucí vůle. Tam, kde by má modlitba mohla přispět k uspíšení příchodu tvého království, tam dej, ať se modlím.

Tohoto dne, Pane,
dej mi být zdvořilým;
dej mi být vlídný v chování a pevným v charakteru;
dej mi být shovívavým;
dej mi lásku;
dej mi cudnost;
dej mi upřímnost v řeči;
dej mi píli v přidělené práci.

Ty, který jsi v plnosti času vzkřísil Pána a Spasitele Ježíše Krista, aby osvítil naše srdce známostí své lásky, dej mi milost, abych byl hodným tvého jména. Amen.

3. den – Večer

Nejmoudřejší, nejslavnější, nejsvětější – stvořil jsi mne ze své moudrosti, moci i lásky ke svému obrazu. Dal jsi mi, abych žil tento svůj život, určil jsi můj úděl i místo, kde mám žít, obklopil jsi mne milostivým a blahodárným vlivem a napsal jsi svůj zákon do mé mysli.

V mém srdci je místo nejskrytější a tam teď doléhá tvůj hlas, nabízející mi obecenství přes všechen můj hřích. Dej, ať se dovedu obrátit k tobě, který se ke mně skláníš. Dej, ať se k tobě blížím pokorně a uctivě. Dotkni se mě Duchem mého Pána a Mistra Ježíše Krista. Dej, ať jsem zbaven vší podrážděnosti, všech nehodných přání, všech zlomyslných myšlenek vůči bližním, vší váhavosti podrobit se tvé vůli.

V tvé vůli, Pane, je můj pokoj.
Ty jsi žádostí mého srdce.
„Koho bych měl na nebesích? A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení“ (Ž 73,25).

V tvé přítomnosti, Bože můj, nechci myslet jen na sebe, ale na druhé,
na své bližní;
na své přátele;
na ty, kteří se mnou dnes pracovali a s nimiž jsem hrál;
na ty, kteří jsou v utrpení;
na ty, kteří nesou břemena druhých;
na ty, kteří jsou na nesnadných stanovištích nebo opuštěných, předsunutých hlídkách tvého království.

Ty, který jsi jediný Bůh a Otec nás všech, buď blízko nás této noci a milostivě bdi nad našimi životy. Slyš moji modlitbu pro Ježíše Krista. Amen.