Symbol kříže v českém evangelictví

5. dubna 2003

K diskusi o logu ČCE

Velmi mě udivilo zjištění, že ještě dnes hrají předsudky vůči symbolu kříže takovou roli, aby jeho použití v logu ČCE činilo některým bratřím a sestrám potíže. Měl jsem za to, že tyto předsudky jsou už překonanou záležitostí. Jde přece jen a pouze o symbol, i když velmi významný.

Poznámky k symbolu kříže

  1. Kříž je především symbolem spásy, vykoupení a budoucího života. Ukazuje ke Kristu a evangeliu, jak to dosvědčuje apoštolské svědectví (1K 1,18.23.24; 2,2 / Ga 3,1.13; 6,14 / F 2,7n; 3,17–20 / Ko 1,19n; 2,14 / Žd 12,2 / 1Pt 2,24n).
  2. Kříž nás odkazuje ke svědkům víry, kteří vyslyšeli slova Kristova a ve službě evangelia zapřeli sami sebe, vzali na sebe svůj kříž a následovali ho (Mk 8,34nn – par. Mt 16,24nn / Mt 10,38 – par. L 14,27).
  3. Symbol kříže má ekumenický rozměr, je symbolem všeho křesťanstva. Církev Kristova je jen jedna jediná obecná a každá z jednotlivých církví je jen její částí. V té souvislosti je dobré připomenout Ježíšovu modlitbu za to, aby všichni jedno byli (J 17,1–26).
  4. Je to symbol velmi starý a církev ho používala od 4. století. Nevidím žádný důvod pro to, abychom se zříkali odkazu církve prvních století. To neplatí jen o symbolu kříže, ale o řadě dalších věcí (např. liturgie), neboť dědictví mladé církve náleží i nám. Můžeme a máme z něho čerpat, protože dobrý hospodář vybírá z pokladu svého staré i nové věci.

Poznámka ke znaku (logu ČCE)

Je jistě správné, aby byly symboly uchovávány a střeženy v jejich původní podobě, jak napsal E. Vejnar v časopise Český bratr č. 4, ale má takový symbol ČCE? Myslím jeden původní, celocírkevní a neměnný znak (logo)? Pokud vím má jen motiv kalicha a bible, a to v různém provedení a pouze na razítkách a pamětních medailích. Jednou je to kalich na zavřené bibli, jindy před otevřenou biblí. Sbor v Lysé nad Labem ho má doplněný písmeny alfa a omega. V časopise Český bratr otištěné razítko synodní rady, kalich na zavřené bibli, má svůj protějšek v jiném razítku synodní rady, kde je to kalich před otevřenou biblí. Které z těchto razítek je celocírkevním znakem (logem)? A lze razítko považovat za znak Českobratrské církve evangelické? Byl bych rád, kdyby mi byl takový opravdový celocírkevní znak či logo ukázán; prosím znak (logo), razítek jsem viděl několik a různých.

Navrhované logo ČCE, kalich s křížem před otevřenou Biblí - autor Ondřej Rada

Logu rozumím takto: křížem ČCE sděluje, že je částečkou obecné církve Kristovy, která je vykoupena Kristovou smrtí na kříži (sola gratia). Otevřená bible říká, že ČCE zakládá své učení a řády na evangeliu Kristově dosvědčeném prorockou a apoštolskou zvěstí Starého a Nového zákona. Tím se hlásí do rodiny církví vzešlých z reformace, pro které je Písmo svaté jediným pramenem víry a života (sola scriptura). Kalich je výrazem toho, že se hlásíme k dědictví české reformace.

Symbol kalicha zcela nevyčerpává všechno, k čemu odkazuje symbol kříže a byl našimi předky chápán především jako symbol husitství a jeho zápasu o přijímání pod obojí.

V navrhovaném logu zůstává dosavadní motiv kalicha a bible (otevřená), takže není ukráceno nic z tradičních symbolů odkazujících k reformaci. Proč tedy tolik vadí přidaný symbol kříže, který kromě výše uvedeného, je výrazem toho, že jsme součástí obecné církve Kristovy?

jvor