Liturgie – bohoslužba slova a stolu Kristova

Části liturgie

1. část – Přicházíme k Bohu

přejít na komentář

Vstupní bohoslužba

Pozdrav (Salutatio)

Liturg: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi se všemi (2K 13,13).

Vstupní slovo (Introitus)

Liturg: Kámen, který zavrhli stavitelé, učiněn jest v hlavu úhelní. Od Hospodina stalo se to, a jest divné před očima našima. Tento jest den, který učinil Hospodin, a proto radujme se a veselme se v něm (Ž 118,22–24).

Sbor: Amen.

1. Píseň

Modlitba (Confiteor)

Liturg: Svatý Bože, přicházíme do shromáždění tvého lidu, abychom se radovali ze vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista. Ty jsi v něm přišel do tohoto světa a vzal na sebe náš hřích, a tak nás vysvobodil z jeho područí. Zjevil jsi nám svou slávu a přinesl nám spásu. Ukázal jsi nám své veliké milosrdenství a zachránil to, co by bez tebe bylo zahynulo. Vzkříšením jsi nám potvrdil, že tvé slitování je víc než náš hřích a moc tvé lásky je víc než moc smrti. Děkujeme ti, že jsi nám ukázal, kde je opravdová naděje pro člověka.

Pane Bože, tys síla všech, kdo v tebe doufají. Bez tebe lidská slabost nic nezmůže. Vyslyš naše prosby a nepřestávej nám pomáhat svou milostí, abychom plnili tvá přikázání a vždycky smýšleli a jednali podle tvé vůle. Amen.

Vyznání vin

Liturg: Bratři a sestry, ptám se vás před Bohem:
Odpouštíte si navzájem a sbíráte v sobě odvahu odpustit všem lidem?
A také mně pro lásku Pána Ježíše odpouštíte?

Sbor: Odpouštíme.

Liturg: Ptám se vás před Bohem:
Chcete, nakolik můžete, napravit křivdy, které jste způsobili?

Sbor: Ano, s pomocí Boží.

Liturg: Náš Pán, Ježíš Kristus, si nás vyvolil za své učedníky: chcete v síle této nezasloužené milosti činit pokání za své hříchy, vzít na sebe svůj kříž a Pána Ježíše následovat?

Sbor: Ano, s pomocí Boží.

Liturg: Toužíte tedy po tom, aby vám lidé odpustili a aby vám odpustil Pán Ježíš?
Je-li tomu tak, proste spolu se mnou:

Kyrie

Sbor: Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.

Slovo milosti (Absoluce)

Liturg: Nyní není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu i smrti.

Sláva na výsostech (Gloria)

Liturg: Vzdejme z toho Pánu Bohu čest a chválu:

Sbor: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle.“

přejít na komentář

2. část – Posloucháme, co nám Bůh říká

Bohoslužba slova kristova

Liturg: Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. (J 1,1–3)

Kristus k nám přichází prostřednictvím slova. Vyznávejte spolu se mnou:

Pane, nejsem hoden… (Non sum dignus)

Sbor: Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo a budu uzdraven.

1. Čtení

2. Píseň

2. Čtení
Kázání

Vyznání víry (Apostolicum)

Sbor: Věřím v Boha, Otce všemohoucího,…

3. Píseň

přejít na komentář

3. část – Dělíme se o to, co nám Bůh dává

Bohoslužba stolu kristova

Prefatio

Liturg: Vpravdě je důstojné a spravedlivé, abychom neviditelného Boha, všemohoucího Otce i jeho jednorozeného Syna, našeho Pána Ježíše Krista oslavovali radostným zpěvem a celou vroucností srdce i ducha.

Bože, ty o Velikonocích vždy znovu oživuješ víru svého lidu. Prosíme tě: opatruj a upevňuj v nás, cos nám daroval, ať všichni stále hlouběji chápeme, co to pro nás znamená, že jsme byli obmyti křtem, znovuzrozeni z Ducha a vykoupeni krví tvého Syna. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Proto společně se všemi nebeskými zástupy andělů hlásáme tvou slávu a voláme:

Svatý, svatý (Sanctus)

Sbor: „Svatý, svatý, svatý, Hospodin, Pán Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech. Požehnaný, který přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.“

Slova ustanovení (Institutio)

Liturg: Kristus nás zve do svého království. Toto království v plnosti přijde s ním na konci věků. Abychom mezitím nezemdleli na cestě, dává nám zakusit budoucnost svého království ve své Večeři.

Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: „Toto je mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku.“
Stejně vzal po večeři kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli píti budete na mou památku“ (1K 11,23–25).

Vzýváme tě, oslavený Pane. Tvou smrt zvěstujeme. Tvé vzkříšení vyznáváme. Na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste (1K 11,26u).

Anamnese

Liturg: Pamětlivi tedy tohoto příkazu svého Pána a dovolávajíce se všeho, co on pro nás učinil ve svém utrpení a vzkříšením od Boha, vstoupením na nebe a sesláním svatého Ducha, odvažujeme se svobodně postavit před tvou tvář, Otče, s obětí díků a chvály, kterou přinášíme jako prvotiny všeho stvoření.

Epiklése

Liturg: V pokoře tě prosíme, posvěť svým životodárným Duchem tento chléb a toto víno; ať jsou pravdivým znamením a svědectvím, že je mezi námi a s námi náš Pán Ježíš Kristus. Sešli svého svatého Ducha také na toto naše společenství jednoho chleba a jednoho kalicha, ať nás uvede do tvé pravdy, přivede k jednotě s celou tvou církví, posílí k ochotné službě světu, v němž se má zjevit tvá sláva.

Pamatuj (Memento)

Liturg: Spojeni s tebou a ve společenství všech věřících, pamatujeme také na svědky všech dob. Dej nám společenství se všemi tvými vyznavači od stvoření světa, s praotci Abrahamem, Izákem a Jákobem, s proroky, s blahoslavenou Marií matkou Páně, s Kristovými apoštoly a se ženami, které spatřily Krista vzkříšeného, s mučedníky, kteří prolili svou krev na svědectví o tvé veliké lásce. Spoj nás i s těmi, kteří nás k tobě přivedli a také s těmi, s nimiž jsme u stolu Kristova stávali a kteří jsou nyní v pokoji u tebe.
Pamatuj, Pane, na svou církev, vytrhni ji ze všeho zla a posvěcenou ji shromáždi ze všech končin světa do svého království.

Modlitba Páně

Sbor: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.

Beránku Boží… (Agnus Dei)

Sbor: Beránku Boží, který snímáš hřích světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hřích světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hřích světa, daruj nám pokoj.

Pozdravení pokoje

Liturg: Podejme si navzájem ruce na znamení odpuštění, bratrství a jednoty Kristova lidu a pozdravme jeden druhého slovy: Pokoj tobě.

Přijímání (Communio)

Liturg: Přistupte a ve víře přijměte tělo našeho Pána Ježíše Krista za nás vydané a jeho krev za nás prolitou. Pamatujte, že zemřel a vstal z mrtvých, abychom my živi byli. Jím syťte svá srdce s mnohým díkůčiněním. Blahoslavení jsou ti, kteří jsou pozváni k večeři Beránkově.

4. Píseň (během přijímání)

Dobrořečení

Liturg: Dobrořečíme ti, Pane, za obecenství tvého stolu. Ty jsi nás obdaroval svou přítomností, posílils naši víru a daroval nám naději. Smíme žít pod mocí tvé lásky. Vyšli nás do světa, abychom zvěstovali tvůj pokoj a byli strůjci radosti v síle a moci tvého Ducha.

přejít na komentář

4. část – Bůh nám dává požehnání

Závěr bohoslužby

Sborová ohlášení

Poslání

Požehnání

Liturg: Sám pak ten Pán pokoje dejž vám vždycky pokoj všelijakým způsobem. Pán budiž se všemi vámi. (2Te 3,16)
Pokoj Boží, kterýž převyšuje všeliký rozum, hájiti bude srdcí vašich i smyslů vašich v Kristu Ježíši. (Fp 4,7)

5. Píseň


Některé alternativy

Vyznání vin

Liturg: Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. (1J 1,8–9)

Víme, Bože, že ty žádného člověka nezamítáš, přijímáš hříšníky a smilováváš se nad těmi, kdo činí pokání.

Proto prosíme tebe, Kriste, který jsi nás vykoupil smrtí na kříži, smiluj se nad námi, odpusť nám hříchy, uchovej nás před věčným plamenem soudu a doveď nás do života věčného. Amen.

Všichni, kdo se kajícím srdcem připojujete…

Liturg: Předstupujeme před tebe, Pane náš, abychom znovu vyznali svá provinění. Vyznáváme před tebou, a jeden každý z nás před druhými, že jsme zle mysleli a mluvili a že jsme nevykonali to, co jsme měli vykonat. Je to naše vina, naše veliká vina. A proto tě prosíme, smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen.
Všichni, kdo se kajícím srdcem připojujete…

Slovo milosti

Liturg: Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá, smrt nad ním už nepanuje. Když zemřel, zemřel hříchu jednou provždy, když nyní žije, žije Bohu. Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši (Ř 6,9–11). Amen.

Liturg: Přijměte do svých srdcí slovo milosti: „V milosrdenství věčném slituji se nad tebou a smlouva pokoje mého se nepohne a milosrdenství mé od tebe neodstoupí, praví Hospodin, Vykupitel tvůj“ (Ž 54,8.10).
A Pán Ježíš řekl: „Buď dobré mysli, odpouštějí se ti hříchy“ (Mt 9,2).

Dobrořečení

Liturg: Dobrořečíme ti, Pane, za všechny tvé služebníky a služebnice, kteří o tobě vydávali svědectví, dokonali své rytěřování a jsou v pokoji u tebe. Dej, ať následujeme jejich dobrého příkladu, abychom jednou spolu s nimi byli účastni tvého království.

Liturg: Slavili jsme, Bože, památku smrti a vzkříšení tvého Syna, jak nám to on sám přikázal; dej, ať roste naše láska k tobě i k lidem, abychom Krista následovali. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.


Poznámka

Všechny uvedené texty jsou jen příkladem a během roku jsou měněny. Ve smíchovském sboru se slaví večeře Páně od první neděle adventní do Nového roku a od Velkého pátku do neděle svatodušní; ve zbývající části roku jednou měsíčně.

Bohoslužba slova a stolu je podle D1 s přihlédnutím k liturgii universitního sboru v Heidelberku (Liturgie der Gottesdienstfeier mit Einladung zum Abendmahl der Universitätsgemeinde Heidelberg in der Peterskirche 1993).

Byly použity liturgické poznámky z dopisu Bonaventury Bouše „Bratru evangelickému faráři“ a některé prvky z liturgie sboru v Praze Kobylisích.

Rozdělení na čtyři části je podle liturgie Ev. Auferstehungsgemeinde Am Fort Gonsenheim, Mainz.